Simuliacijos data: 2021/11/22

PIRMA DALIS

PRELIMINARIOSIOS NUOSTATOS

I SKYRIUS

BENDROSIOS TAISYKLĖS

A. Bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės

Klasifikuojant prekes pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, turi būti vadovaujamasi šiais principais:

1.

Skyrių, skirsnių ir poskirsnių pavadinimai pateikiami tik nurodymui palengvinti; juridiniais tikslais prekių klasifikavimas turi būti nustatomas pagal pozicijų pavadinimus bei skyrių ir skirsnių pastabas ir, jeigu šiuose pozicijų pavadinimuose ir pastabose nenurodyta kitaip, vadovaujantis toliau išdėstytomis nuostatomis.

2.

a)

Bet kuri pozicijos pavadinime esanti nuoroda į kokią nors prekę turi būti taip pat laikoma nuoroda į tokią prekę, nesukomplektuotą arba nebaigtą gaminti, jeigu ji turi pagrindines sukomplektuotos arba baigtos gaminti prekės savybes. Tokia nuoroda taip pat įvardija ir sukomplektuotą arba baigtą gaminti prekę (taip pat prekę, laikomą sukomplektuota arba baigta gaminti vadovaujantis šia taisykle), kuri pateikiama nesurinkta arba išardyta.

b)

Bet kuri pozicijos pavadinime esanti nuoroda į kokią nors medžiagą turi būti taip pat laikoma nuoroda į šios medžiagos mišinius ir kombinacijas (derinius) su kitomis medžiagomis. Bet kuri nuoroda į prekes iš tam tikros medžiagos turi būti taip pat laikoma nuoroda į tokias prekes, visiškai ar iš dalies pagamintas iš šios medžiagos. Prekės, sudarytos iš daugiau kaip vienos medžiagos, turi būti klasifikuojamos vadovaujantis 3 taisyklės nuostatomis.

3.

Jeigu pritaikius 2 taisyklės b punktą arba dėl kokių nors kitų priežasčių prekę galima prima facie priskirti dviems arba daugiau pozicijų, ji turi būti klasifikuojama taip:

a)

pirmenybė teikiama tai pozicijai, kurioje prekė aprašyta tiksliausiai, lyginant su kitomis pozicijomis, kuriose ji aprašyta bendriau. Tačiau, jeigu kiekvienoje iš dviejų arba daugiau pozicijų yra nurodyta tiktai dalis medžiagų, sudarančių mišrias arba sudėtines prekes, taip pat jeigu nurodyta tiktai dalis dirbinių, supakuotų į mažmeninei prekybai skirtą rinkinį, tokios pozicijos atitikimo tokioms prekėms požiūriu turi būti vertinamos kaip lygiavertės, net jeigu vienoje iš jų prekės aprašytos išsamiau arba tiksliau;

b)

mišiniai, kombinuotos prekės, sudarytos iš įvairių medžiagų arba surinktos iš įvairių dalių, taip pat prekės, supakuotos į mažmeninei prekybai skirtus rinkinius, kurios negali būti klasifikuojamos taikant 3 taisyklės a punktą, turi būti klasifikuojamos taip, tarsi jos būtų sudarytos tik iš medžiagų arba sudėtinių dalių, kurios nulemia esminius prekių požymius, jeigu tokį kriterijų galima taikyti;

c)

prekės, kurios negali būti klasifikuojamos taikant 3 taisyklės a arba b punktus, turi būti priskiriamos pozicijai, kuri lygiaverčių pozicijų numeracijos požiūriu yra paskutinė.

4.

Prekės, kurių neįmanoma suklasifikuoti taikant pirmiau išdėstytas taisykles, turi būti priskiriamos pozicijai, atitinkančiai prekes, kurioms šios prekės yra artimiausios (giminingiausios).

5.

Be pirmiau išdėstytų nuostatų toliau išvardytoms prekėms taikomos šios taisyklės:

a)

fotoaparatų ir kino kamerų, muzikos instrumentų futliarai, ginklų dėklai, braižybos priemonių, papuošalų dėžutės ir panašios talpyklos, specialios formos arba kitaip pritaikytos tam tikriems daiktams arba jų rinkiniams laikyti, tinka ilgai naudoti ir pateikiamos kartu su daiktais, kuriems jos skirtos, turi būti klasifikuojamos kartu su tokiais daiktais, jeigu jie paprastai parduodami tokiose talpyklose. Tačiau ši taisyklė netaikoma talpykloms, kurios suteikia visumai savo esminį požymį;

b)

atsižvelgiant į pirmiau išdėstytas 5 taisyklės a punkto nuostatas, pakavimo medžiagos arba pakavimo talpyklos (1), pateikiamos kartu su jose supakuotomis prekėmis, turi būti klasifikuojamos kartu su tomis prekėmis, jeigu jos paprastai naudojamos tokioms prekėms pakuoti. Tačiau šios nuostatos taikyti neprivaloma, kai tokios pakavimo medžiagos arba pakavimo talpyklos akivaizdžiai tinka naudoti pakartotinai.

6.

Juridiniais tikslais priskiriant prekes bet kurios pozicijos subpozicijoms vadovaujamasi subpozicijų pavadinimais ir visomis taikytinomis subpozicijų pastabomis, taip pat mutatis mutandis pirmiau išdėstytomis taisyklėmis, laikantis nuostatos, kad gali būti sugretinamos tik to paties lygio subpozicijos. Taikant šią taisyklę taip pat reikia remtis atitinkamo skyriaus ar skirsnio pastabomis, jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip.

B. Bendrosios taisyklės, taikomos muitams

1.

Importuojamoms prekėms, kilusioms iš šalių, kurios yra Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos Susitariančiosios Šalys arba su kuriomis Europos Sąjunga yra sudariusi susitarimus, turinčius nuostatas dėl didžiausio palankumo statuso muitų tarifuose suteikimo, taikomi konvenciniai muitai, išvardyti muitų sąrašo 3 skiltyje. Jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip, šie konvenciniai muitai taikomi ir pirmiau nenurodytoms prekėms, kurios importuojamos iš bet kurios trečiosios šalies.

Konvencinės muitų normos, išvardytos 3 skiltyje, taikomos nuo 2017 m. sausio 1 d..

Jei autonominės muitų normos yra mažesnės už konvencines muitų normas, taikomi autonominiai muitai, nurodyti išnašose.

2.

1 punktas netaikomas, kai prekėms, kilusioms iš tam tikrų šalių, nustatyti specialūs autonominiai muitai arba kai vadovaujantis sutartimi taikomi preferenciniai muitai.

3.

1 ir 2 punktai nedraudžia valstybėms narėms taikyti muitų, nenustatytų Bendrajame muitų tarife, kai šių kitų muitų taikymas remiasi Europos Sąjungos teise.

4.

Muitai, išreikšti procentinėmis normomis, yra ad valorem muitai.

5.

Simbolis „EA“ rodo, kad prekėms taikoma „muito žemės ūkio sudedamoji dalis“, nustatyta vadovaujantis 1 priedu.

6.

Simbolis „AD S/Z“ arba „AD F/M“ 17–19 skirsniuose nurodo, kad maksimalią muito normą sudaro ad valorem muitas ir papildomas muitas, taikomas tam tikroms cukraus rūšims arba miltams. Šis papildomas muitas nustatomas vadovaujantis 1 priedo nuostatomis.

7.

22 skirsnyje simbolis „€/% vol/hl“ reiškia, kad eurais išreikštas specifinis muitas turi būti skaičiuojamas pagal procentais išreikštą tūrinę alkoholio koncentraciją kiekvienam hektolitrui. Taigi gėrimas, kurio tūrinė alkoholio koncentracija yra 40 proc., apmokestinamas taip:

„1 €/% vol/hl“ = 1 € × 40, gaunamas 40 € muitas už hektolitrą, arba

„1 €/% vol/hl + 5 €/hl“ = 1 € × 40 plius 5 €, gaunamas 45 € muitas už hektolitrą.

Kai papildomai nurodoma ir minimali vertė (MIN), pavyzdžiui, „1,6 €/% vol/hl MIN € 9/hl“, tai reiškia, kad muitas, skaičiuotas pagal pirmiau minėtą taisyklę, turi būti palyginamas su minimaliu muitu, pavyzdžiui, „9 €/hl“, ir taikomas tas muitas, kuris yra didesnis.

C. Bendrosios taisyklės, taikomos ir nomenklatūrai, ir muitams

1.

Jei nenurodyta kitaip, nuostatos, susijusios su muitine verte, taikomos ne tik vertei, pagal kurią apskaičiuojamas ad valorem muitas, nustatyti, bet ir vertėms, pagal kurias apibrėžiama tam tikrų pozicijų arba subpozicijų aprėptis, nustatyti.

2.

Jei prekės apmokestinamos pagal jų masę, apmuitinama masė ir masės, pagal kurias apibrėžiama tam tikrų pozicijų arba subpozicijų aprėptis, yra:

a)

„bruto masės“ atveju – bendra prekių ir visų pakavimo medžiagų bei pakavimo talpyklų masė;

b)

„neto masės“ arba konkrečiai nenurodytos „masės“ atveju – pačių prekių masė, į kurią neįskaitoma jokių pakavimo medžiagų ir pakavimo talpyklų masė.

3.

Euro ekvivalentas nacionalinėmis valiutomis valstybėms narėms, kurios nėra dalyvaujančiosios valstybės narės,apibrėžtos Tarybos reglamente (EB) Nr. 974/98 (2) (toliau – nedalyvaujančiosios valstybės narės), nustatomas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 952/2013 (3) 53 straipsniu.

4.

Prekės, kurioms dėl jų galutinio vartojimo gali būti taikomas palankus tarifų režimas:

Kai importo muitas, taikytinas prekėms, skirtoms tiksliniam galutiniam vartojimui, taikant galutinio vartojimo režimą, nėra mažesnis už muitą, kuris toms prekėms būtų taikomas kitais atvejais, minėtos prekės turi būti klasifikuojamos priskiriant kodą, žymintį galutinį vartojimą, ir joms netaikomas Reglamento (ES) Nr. 952/2013 254 straipsnis.

II SKYRIUS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

A. Prekės, skirtos tam tikrų kategorijų laivams, valtims ar kitoms vandens transporto priemonėms bei gręžybos ar verslinėms-žvejybinėms platformoms

1.

Muitų taikymas suspenduojamas prekėms, kurios skirtos įmontuoti į laivus, valtis ar kitas vandens transporto priemones, išvardytus toliau pateiktame sąraše, vykdant jų statybą, remontą, techninę priežiūrą ar konversiją, bei prekėms, skirtoms tokių laivų, valčių ar kitų vandens transporto priemonių įrengimui ar aprūpinimui įranga.

2.

Muitų taikymas suspenduojamas:

a)

prekėms, skirtoms įmontuoti į gręžybos ar verslines-žvejybines platformas:

1)

stacionarias platformas, priskiriamas ex 8430 49 subpozicijai, eksploatuojamas valstybių narių teritoriniuose vandenyse arba už jų ribų, arba

2)

plaukiojančiąsias arba nugramzdinamąsias platformas, priskiriamas 8905 20 subpozicijai,

vykdant jų statybą, remontą, techninę priežiūrą ar konversiją, bei prekėms, skirtoms tokių platformų aprūpinimui įranga.

Prekės, kurios reikalingos mašinų ir aparatų veikimui, bet nėra ilgą laiką vartojamos sudėtinės platformų dalys (pavyzdžiui, variklių degalai, tepalai ir dujos), bei prekės, kurios naudojamos platformose statybos, remonto, techninės priežiūros, konversijos ar aprūpinimo įranga darbams, taip pat laikomos prekėmis, naudojamomis jas įmontuojant į gręžybos ar verslines-žvejybines platformas;

b)

vamzdžiai, vamzdeliai, kabeliai ir jų jungtys, kuriais gręžybos ar verslinės-žvejybinės platformos sujungiamos su krantu.

KN kodas

Aprašymas

(1)

(2)

8901

Kruizų laivai, ekskursijų laivai, keltai, krovininiai laivai, baržos ir panašios vandens transporto priemonės žmonėms arba kroviniams vežti

8901 10

–  Kruizų laivai, ekskursijų laivai ir panašios vandens transporto priemonės, daugiausia skirtos žmonėms vežti; visų rūšių keltai

8901 10 10

– –  Jūrų

8901 20

–  Tanklaiviai

8901 20 10

– –  Jūrų

8901 30

–  Refrižeratoriniai laivai, išskyrus priskiriamus 8901 20 subpozicijai

8901 30 10

– –  Jūrų

8901 90

–  Kiti laivai kroviniams vežti ir kiti laivai žmonėms ir kroviniams vežti

8901 90 10

– –  Jūrų

8902 00

Žvejybos laivai; plaukiojančiosios įmonės ir kiti laivai žvejybos produktams perdirbti arba konservuoti

8902 00 10

–  Jūrų

8903

Jachtos ir kitos vandens transporto priemonės, skirtos pramogoms arba sportui; irklinės valtys ir kanojos

 

–  Kitos

8903 91

– –  Burlaiviai (jachtos) su pagalbiniu varikliu arba be variklio

8903 91 10

– – –  Jūrų

8903 92

– –  Motorlaiviai, išskyrus motorlaivius su pakabinamu varikliu

8903 92 10

– – –  Jūrų

8904 00

Vilkikai ir vilkikai-stūmikai

8904 00 10

–  Vilkikai

 

–  Vilkikai-stūmikai

8904 00 91

– –  Jūrų

8905

Plūduriuojantys švyturiai, priešgaisriniai laivai, žemsiurbės, plaukiojantieji kranai ir kiti specialūs laivai, kurių tinkamumas laivybai yra pagalbinė funkcija; plaukiojantieji dokai, plaukiojančiosios arba gramzdinamosios gręžybos arba verslinės-žvejybinės platformos

8905 10

–  Žemsiurbės

8905 10 10

– –  Jūrų

8905 90

–  Kiti

8905 90 10

– –  Jūrų

8906

Kiti laivai, įskaitant karinius laivus ir gelbėjimo laivus, išskyrus irklines valtis

8906 10 00

–  Kariniai laivai

 

–  Kiti

8906 90 10

– –  Jūrų

3.

Muitų taikymas suspenduojamas, jeigu laikomasi sąlygų, nustatytų atitinkamose Europos Sąjungos nuostatose, siekiant užtikrinti tokių prekių naudojimo muitinės priežiūrą.

B. Civiliniai orlaiviai ir prekės, skirtos naudoti civiliniuose orlaiviuose

1.

Atleidimas nuo muito, taikomas:

civiliniams orlaiviams,

tam tikroms prekėms, skirtoms naudoti civiliniuose orlaiviuose ir įmontuojamoms į juos jų gamybos, remonto, techninės priežiūros, rekonstrukcijos, modifikacijos ar konversijos metu,

civilinės paskirties stacionariems lakūnų treniruokliams ir jų dalims.

Šios prekės priskiriamos pozicijoms ir subpozicijoms, nurodytoms 5 punkte pateiktose lentelėse.

2.

1 punkte pirmoje ir antroje įtraukose „civiliniai orlaiviai“ įvardija visus orlaivius, išskyrus naudojamus valstybių narių ginkluotojų pajėgų ar panašių tarnybų ir pažymėtus ginkluotųjų pajėgų arba necivilinės registracijos ženklais.

3.

1 punkto antroje įtraukoje vartojamas žodžių junginys „skirtoms naudoti civiliniuose orlaiviuose“ apima prekes, skirtas civilinės paskirties stacionariems lakūnų treniruokliams.

4.

Nuo muitų atleidžiama, jeigu laikomasi sąlygų, nustatytų atitinkamose Europos Sąjungos nuostatose dėl tokių prekių naudojimo muitinės priežiūros (žr. Reglamento (ES) Nr. 952/2013 254 straipsnį).

5.

Atleidžiamos nuo muitų prekės priskiriamos toliau išvardytoms pozicijoms ir subpozicijoms.

3917 40, 4011 30, 4012 13, 4012 20, 4017 00, 6812 99, 7324 10, 7326 20, 8302 10, 8302 20, 8302 42, 8302 49, 8302 60, 8407 10, 8408 90, 8409 10, 8411, 8412 10, 8412 21, 8412 29, 8412 31, 8412 39, 8412 80 80, 8412 90, 8413 19, 8413 20, 8413 30, 8413 50, 8413 60, 8413 70, 8413 81, 8413 91, 8414 10, 8414 20, 8414 30, 8414 51, 8414 59, 8414 80, 8414 90, 8415 81, 8415 82, 8415 83, 8418 10, 8418 30, 8418 40, 8418 61, 8418 69, 8419 50, 8419 81, 8421 19, 8421 21, 8421 23, 8421 29, 8421 31, 8421 39, 8424 10, 8479 90, 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50, 8483 60, 8483 90, 8484 10, 8484 90, 8501 32, 8501 52, 8501 61, 8501 62, 8501 63, 8502, 8504 10, 8504 31, 8504 32, 8504 33, 8504 40, 8504 50, 8507, 8511 10, 8511 20, 8511 30, 8511 40, 8511 50, 8511 80, 8518 10, 8518 22, 8518 29, 8518 30, 8518 40, 8518 50, 8519 81 95, 8521 10, 8526, 8528 42, 8528 52, 8528 62, 8529 10, 8531 10 95, 8531 20, 8531 80, 8539 10, 8544 30, 8801, 8802 11, 8802 12, 8802 20, 8802 30, 8802 40, 8803 10, 8803 20, 8803 30, 9001 90, 9002 90, 9014 10, 9025, 9029 20 38, 9030 31, 9030 33, 9030 89, 9032, 9104.

Toliau išvardytose subpozicijose nuo muitų atleidžiamos tik 2 stulpelyje aprašytos prekės, skirtos naudoti civiliniuose orlaiviuose:

Subpozicija

Aprašymas

3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90

Su primontuotomis jungiamosiomis detalėmis

4008 29

Profiliai, išpjauti pagal matmenis

4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42

Tinkami dujoms arba skysčiams transportuoti

3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99

Techninės paskirties

4504 90

Tarpikliai, poveržlės ir kiti sandarikliai

6812 80

Kiti, išskyrus drabužius, drabužių priedus, avalynę, galvos apdangalus, popierių, statybinį kartoną, veltinį arba medžiagą iš presuotų asbesto pluoštų, lakštais arba ritiniais

6813 20 , 6813 81 , 6813 89

Daugiausia sudarytos iš asbesto arba iš kitų mineralinių medžiagų

7007 21

Neįrėminti priekiniai stiklai

7322 90

Oro šildytuvai ir karšto oro skirstytuvai (išskyrus jų dalis)

7324 90

Santechnikos įranga (išskyrus jos dalis)

7608 10 , 7608 20

Su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkami naudoti dujų arba skysčių tiekimui

8108 90

Vamzdžiai ir vamzdeliai su pritvirtintomis jungiamosiomis detalėmis (fitingais), tinkami naudoti dujų arba skysčių tiekimui

8415 90

Oro kondicionavimo įrenginių, priskiriamų 8415 81 , 8415 82 arba 8415 83  subpozicijai

8419 90

Šilumokaičių dalys

8479 89

Hidropneumatinės baterijos; traukos reversorių mechaninės pavaros; specialiai sukonstruoti tualetų mazgai; oro drėkintuvai ir sausintuvai; neelektriniai valdymo mechanizmai; neelektriniai starterių varikliai; turboreaktyvinių, turbosraigtinių variklių ir kitų dujų turbinų pneumatiniai starteriai; neelektriniai priekinių stiklų valytuvai; neelektriniai propelerio žingsnio reguliatoriai

8501 20 , 8501 40

Kurių galia didesnė kaip 735 W, bet ne didesnė kaip 150 kW

8501 31

Varikliai, kurių galia didesnė kaip 735 W, nuolatinės srovės generatoriai

8501 33

Varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 150 kW, ir generatoriai

8501 34

Generatoriai, kurių galia didesnė kaip 375 kW

8501 51

Kurių galia didesnė kaip 735 W

8501 53

Kurių galia ne didesnė kaip 150 kW

8516 80  20

Sudaryti tik iš paprasto izoliuoto pagrindo ir elektrinių jungčių, naudojami apsaugai nuo apledėjimo ar ledui pašalinti

8522 90

Aparatų, priskiriamų 8519 81 95 subpozicijai, mazgai ir jų dalys, sudaryti iš dviejų arba daugiau tarpusavyje sujungtų detalių ar sudedamųjų dalių

8529 90

Aparatų, priskiriamų 8526  pozicijai, mazgai ir jų dalys, sudaryti iš dviejų arba daugiau tarpusavyje sujungtų detalių ar sudedamųjų dalių

8536 70

Šviesolaidžių, šviesolaidžių grįžčių arba kabelių plastikinės jungtys

8543 70 04 , 8543 70 90

Skrydžio parametrų registratoriai, elektros selsinai ir keitikliai, apsaugos nuo stiklų apšalimo ir aprasojimo įrenginiai su įmontuotais elektros varžais

8803 90 90

Įskaitant sklandytuvų

9020 00

Išskyrus dalis

9029 10

Elektriniai arba elektroniniai apsisukimų skaičiaus skaitikliai

9029 90

Apsisukimų skaičiaus skaitiklių, spidometrų ir tachometrų

9109 10 , 9109 90

Kurių plotis ir skersmuo ne didesnis kaip 50 mm

9405 10 , 9405 60

Iš plastikų arba iš netauriojo metalo

9405 92 , 9405 99

Iš plastikų arba iš netauriojo metalo dirbinių, priskiriamų 9405 10 arba 9405 60  subpozicijai

6.

5 punkte nurodytos prekės integruojamos į TARIC nomenklatūrą pagal subpozicijas, pateikiant nuorodas į tokią išnašą: „Šiai subpozicijai priskiriamoms prekėms taikomos sąlygos, nustatytos atitinkamose Europos Sąjungos nuostatose (žr. Reglamento (ES) Nr. 952/2013 254 straipsnį)“.

C. Farmacijos produktai

1.

Atleidimas nuo muito taikomas šių kategorijų farmacijos produktams:

1)

farmacinėms medžiagoms, įtrauktoms į CAS RN (Cheminių medžiagų santrumpų registravimo tarnybos sąrašą) ir tarptautinių bendrinių pavadinimų sąrašą (INN), išvardytoms 3 priede pateiktame sąraše;

2)

į INN įtrauktų medžiagų druskoms, esteriams ir hidratams, kurių pavadinimai sudaromi prie 3 priede nurodyto INN pavadinimo pridedant 4 priede nurodytus priešdėlius arba priesagas, jei šie produktai priskiriami toms pačioms SS subpozicijoms, žymimoms šešiaženkliu kodu, kaip ir atitinkamos į INN įtrauktos medžiagos;

3)

į INN įtrauktų medžiagų druskoms, esteriams ir hidratams, išvardytiems 5 priede pateiktame sąraše ir nepriskiriamiems toms pačioms SS subpozicijoms, žymimoms šešiaženkliu kodu, kaip ir atitinkamos į INN įtrauktos medžiagos;

4)

tarpiniams farmacijos produktams, t. y. tokių rūšių junginiams, kurie naudojami galutiniams farmacijos produktams gaminti, kurie įtraukti į CAS RN ir kurių cheminiai pavadinimai išvardyti 6 priede pateiktame sąraše.

2.

Ypatingi atvejai:

1)

į INN sąrašą įtrauktomis medžiagomis laikomos tik medžiagos, įtrauktos į Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) paskelbtus rekomenduojamų ir siūlomų INN medžiagų sąrašus. Kai medžiagų, išvardytų INN sąraše, skaičius yra mažesnis už CAS RN išvardytų medžiagų skaičių, neapmuitinamos tik INN sąraše išvardytos medžiagos;

2)

kai 3 arba 6 priede nurodytas produktas pagal CAS RN atitinka tam tikrą izomerą, gali būti neapmuitinamas tik tas izomeras;

3)

į INN įtrauktų medžiagų dvigubi dariniai (druskos, esteriai ir hidratai), kurių pavadinimai sudaromi prie 3 priede nurodyto INN pavadinimo pridedant 4 priede nurodytus priešdėlius arba priesagas, neapmuitinami, jei šie produktai priskiriami tai pačiai SS subpozicijai, žymimai šešiaženkliu kodu, kaip ir atitinkama į INN įtraukta medžiaga:

pavyzdžiui, alanino metilo esteris, hidrochloridas;

4)

kai 3 priede nurodyta į INN įtraukta medžiaga yra druska (arba esteris), jokia kita į INN įtrauktą medžiagą atitinkančios rūgšties druska (esteris) negali būti neapmuitinama:

pavyzdžiui, kalio okspreonatas (INN) – neapmuitinamas

natrio okspreonatas – apmuitinamas.

D. Standartinės muitų normos

1.

Fiksuoto dydžio 2,5 % ad valorem muito norma taikoma šioms prekėms:

atsiunčiamoms siuntose, kurias vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui, arba

gabenamoms keleivių asmeniniame bagaže,

jei jos importuojamos ne komerciniais tikslais.

Ši fiksuoto dydžio 2,5 % muito norma taikoma, jeigu importo muitais apmokestinamų prekių, atsiunčiamų vienoje siuntoje arba gabenamų vieno keleivio, tikroji vertė ne didesnė kaip 700 €.

Toks muito apskaičiavimas taikant fiksuoto dydžio normą netaikomas prekėms, kurioms muitų tarife nustatyta muito norma „neapmuitinama“, ir 24 skirsnio prekėms, atsiunčiamoms siuntomis arba gabenamoms keleivių asmeniniame bagaže, jei jų kiekiai viršija nustatytuosius 2009 m. lapkričio 16 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1186/2009, nustatančio Bendrijos atleidimo nuo muitų sistemą (4) 27 straipsnyje arba vadovaujantis 41 straipsniu.

2.

Importuojamos prekės laikomos importuojamomis ne komerciniais tikslais, jei:

a)

prekių, atsiunčiamų siuntose, kurias vienas privatus asmuo siunčia kitam privačiam asmeniui, atveju tokios siuntos:

siunčiamos nereguliariai,

jose atsiunčiamos tik prekės, skirtos gavėjo arba jo šeimos narių asmeniniam naudojimui, kurios nei pagal savo pobūdį, nei pagal kiekį neturi jokių komercinio suinteresuotumo požymių,

jų siuntėjo siunčiamos gavėjui niekaip už jas neapmokant;

b)

prekių, gabenamų keleivio asmeniniame bagaže, atveju:

gabenamos nereguliariai ir

skirtos tik keleivių arba jų šeimos narių asmeniniam naudojimui arba dovanoms; šių prekių pobūdis ir kiekis neturi turėti požymių, rodančių, kad jos gali būti importuojamos komerciniais tikslais.

3.

Fiksuoto dydžio muito norma netaikoma prekėms, importuojamoms laikantis 1 ir 2 punktuose nustatytų sąlygų, jei prieš joms pritaikant minėtą fiksuoto dydžio normą asmuo prašo jas apmokestinti atitinkamoms prekėms nustatytais muitais. Tokiu atveju visoms siuntą sudarančioms prekėms taikomi jas atitinkantys importo muitai, nepažeidžiant nuostatų, leidžiančių įvežti prekes be muito, išdėstytų Reglamento (EB) Nr. 1186/2009 25–27 ir 41 straipsniuose.

Taikant pirmąją pastraipą importo muitai įvardija ir muitus, ir lygiaverčio poveikio mokesčius, ir kitus importo privalomuosius mokėjimus, nustatytus įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką arba remiantis konkrečia tvarka, kuri taikoma tam tikroms prekėms, gaunamoms perdirbant žemės ūkio produktus.

4.

Nedalyvaujančiosios valstybės narės gali suapvalinti pinigų sumas, gautas perskaičiavus 700 € sumą į nacionalines valiutas.

5.

Nedalyvaujančiosios valstybės narės gali išlaikyti nepakeistą 700 € sumos ekvivalentą nacionaline valiuta, jei Reglamento (ES) Nr. 952/2013 53 straipsnyje numatyto metinio patikslinimo metu perskaičiuota pinigų suma, prieš ją suapvalinant, kaip numatyta 4 punkte, nuo ankstesnio ekvivalento nacionaline valiuta skiriasi mažiau kaip 5 % arba yra už jį mažesnė.

E. Talpyklos ir pakavimo medžiagos

Šios nuostatos taikomos talpykloms ir pakavimo medžiagoms, paminėtoms 5 bendrosios aiškinimo taisyklės a ir b punktuose ir išleistoms į laisvą apyvartą tuo pat metu kaip jose supakuotos arba ir kartu pateikiamos prekės.

1.

Kai talpyklos ir pakavimo medžiagos klasifikuojamos kartu su prekėmis vadovaujantis 5 bendrosios aiškinimo taisyklės nuostatomis, jos yra:

a)

apmokestinamos taikant tą pačią muito normą kaip ir prekėms:

kai tokioms prekėms taikomas ad valorem muitas arba

kai jų masė turi būti įskaitoma į apmuitinamą prekių masę;

b)

leidžiamos įvežti be muitų:

kai prekės neapmokestinamos muitais arba

kai prekės apmokestinamos muitais, kurie apskaičiuojami ne pagal masę ar vertę, o kitu būdu, arba

kai talpyklų arba pakavimo medžiagų masė neįskaitoma į apmuitinamą prekių masę.

2.

Kai talpyklose ir pakavimo medžiagose, kurioms taikomos 1 punkto a ir b papunkčių nuostatos, supakuotos ar pateikiamos prekės, kurių tarifiniai aprašymai skiriasi, nustatant jų apmuitinamą masę ar vertę talpyklų ir pakavimo medžiagų vertė proporcingai skirstoma visoms supakuotoms prekėms, pagal tų prekių masę arba vertę.

F. Palankaus tarifų režimo taikymas dėl prekių rūšies

1.

Tam tikromis sąlygomis palankus tarifų režimas, taikomas atsižvelgiant į prekių rūšį, yra nustatytas:

netinkamoms vartoti maistui prekėms,

sėkloms ir sėklinėms daržovėms,

negataviems sietų audiniams,

tam tikroms šviežių valgomųjų vynuogių, tabako ir nitratų rūšims.

Šios prekės priskiriamos subpozicijoms (5) su tokia nuoroda išnašoje: „Šios subpozicijos naudojimui taikomos sąlygos, nustatytos preliminariųjų nuostatų II skyriaus F poskyryje.“ arba „Šis palankus tarifų režimas taikomas įvykdžius preliminariųjų nuostatų II skyriaus F poskyryje nustatytus formalumus ir sąlygas“.

2.

Netinkamos vartoti maistui prekės, kurioms dėl jų rūšies taikomas palankus tarifų režimas, yra išvardytos 8 priede pateiktame sąraše, nurodant pozicijas, kurioms jos priskiriamos, kartu su naudojamų denatūrantų aprašymais ir kiekiais. Tokios prekės laikomos netinkamomis vartoti maistui, kai denatūruojamos prekės ir denatūrantai yra homogeniškai sumaišomi ir juos atskirti ekonomiškai nenaudinga.

3.

Žemiau išvardytos prekės priskiriamos atitinkamoms sėkloms ar sėklinėms daržovėms skirtoms pozicijoms, jei jos atitinka joms taikytinas Europos Sąjungos nuostatas:

cukriniai kukurūzai, kviečiai spelta, ryžiai ir sorgas (Tarybos direktyva 66/402/EEB (6)),

sėklinės bulvės (2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/56/EB (7)),

aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai (2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 2002/57/EB (8)).

Kai hibridiniai cukriniai kukurūzai, kviečiai spelta, hibridiniai kukurūzai, ryžiai, hibridinis sorgas arba aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai yra tokių rūšių, kurioms netaikomos žemės ūkio nuostatos, šioms prekėms dėl jų rūšies taikomas palankus tarifų režimas, jei nustatoma, kad prekės tikrai skirtos sėjai.

4.

Negataviems sietų audiniams palankus tarifų režimas taikomas, jei tos prekės neištrinamai paženklintos ženklais, rodančiais, kad jos skirtos sijojimui ar kitiems pramoniniams tikslams.

5.

Šviežioms valgomosioms vynuogėms, tabakui ir nitratams palankus tarifų režimas taikomas nustatyta tvarka pateikus įformintą sertifikatą. Specialiosios nuostatos, taikytinos tokiais atvejais, ir sertifikatų pavyzdinės formos pateiktos 9 priede.

ŽENKLAI, SANTRUMPOS ir SIMBOLIAI

Žymi naujus prekių kodus

Žymi prekių kodus, naudotus praėjusiais metais, tačiau skirtingoms prekių grupėms žymėti

AD F/M

Papildomas muitas miltams

AD S/Z

Papildomas muitas cukrui

b/f

Butelis

cm/s

Centimetras per sekundę

EA

Muito žemės ūkio sudedamoji dalis

Euras

INN

Tarptautinis bendrinis pavadinimas

INNM

Modifikuotas tarptautinis bendrinis pavadinimas

ISO

Tarptautinė standartizacijos organizacija

Kbit

1 024 bitai

kg/br

Kilogramas, bendrosios masės

kg/net

Kilogramas, grynosios masės

kg/net eda

Kilogramas, nusausinto produkto masės

kg/net mas

Kilogramas, sausosios medžiagos grynosios masės

MAX

Maksimumas

Mbit

1 048 576 bitai

MIN

Minimumas

ml/g

Mililitras grame

mm/s

Milimetras per sekundę

RON

Tiriamasis oktaninio skaičiaus nustatymo metodas

Pastaba:

Pozicijos numeris laužtiniuose skliaustuose muitų sąrašo 1 skiltyje nurodo, kad atitinkama pozicija buvo išbraukta (pavyzdžiui, [1519] pozicija). Muitų sąrašo priede laužtiniuose skliaustuose įrašyta priedo nuoroda nurodo, kad to priedo turinys buvo išbrauktas (pavyzdžiui, [7 priedas]).

PAPILDOMI MATAVIMO VIENETAI

c/k

Karatai (1 metrinis karatas = 2 × 10–4 kg)

ce/el

Elementų skaičius

ct/l

Krovumas tonomis (9)

g

Gramas

gi F/S

Daliųjų izotopų gramas

kg H2O2

Vandenilio peroksido kilogramas

kg K2O

Kalio oksido kilogramas

kg KOH

Kalio hidroksido (kalio šarmo) kilogramas

kg met.am.

Metilaminų kilogramas

kg N

Azoto kilogramas

kg NaOH

Natrio hidroksido (kaustinės sodos) kilogramas

kg/net eda

Grynoji nusausinto produkto masė kilogramais

kg P2O5

Difosforo pentoksido kilogramas

kg 90 % sdt

90 % sausumo medžiagos kilogramas

kg U

Urano kilogramas

1 000 kWh

Tūkstantis kilovatvalandžių

l

Litras

1 000 l

Tūkstantis litrų

l alc. 100 %

Gryno alkoholio (100 %) litras

m

Metras

m2

Kvadratinis metras

m3

Kubinis metras

1 000 m3

Tūkstantis kubinių metrų

pa

Porų skaičius

p/st

Vienetų skaičius

100 p/st

Šimtas vienetų

1 000 p/st

Tūkstantis vienetų

TJ

Teradžaulis (bendrasis kaloringumas)

Papildomo matavimo vieneto nėra