Simuliacijos data: 2021/11/22

XVII SKYRIUS

ANTŽEMINIO, ORO, VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖS IR PAGALBINĖ TRANSPORTO ĮRANGA

Pastabos

1.

Šiam skyriui nepriskiriami dirbiniai, priskiriami 9503 arba 9508 pozicijai, ir bobslėjaus rogės, toboganai arba panašūs dirbiniai, priskiriami 9506 pozicijai.

2.

Žodis „dalys“ bei žodžių junginys „dalys ir reikmenys“ neįvardija toliau išvardytų gaminių nepriklausomai nuo to, ar juos galima identifikuoti kaip skirtus šiam skyriui priskiriamoms prekėms:

a)

jungčių, poveržlių ir panašių gaminių, pagamintų iš bet kurių medžiagų (šie gaminiai klasifikuojami pagal medžiagas, iš kurių jie pagaminti, arba priskiriami 8484 pozicijai) ir kitų gaminių iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), išskyrus kietąją gumą (4016 pozicija);

b)

bendrosios paskirties dalių iš netauriųjų metalų (XV skyrius), apibrėžtų XV skyriaus 2 pastaboje, arba panašių plastikų dirbinių (39 skirsnis);

c)

gaminių, priskiriamų 82 skirsniui (įrankių);

d)

gaminių, priskiriamų 8306 pozicijai;

e)

mašinų arba aparatų, priskiriamų 8401–8479 pozicijoms, arba jų dalių, išskyrus šio skyriaus gaminiams skirtus radiatorius; gaminių, priskiriamų 8481 arba 8482 pozicijai, ir gaminių, priskiriamų 8483 pozicijai, kurie yra neatskiriamos variklių dalys;

f)

elektros mašinų ir įrangos (85 skirsnis);

g)

gaminių, priskiriamų 90 skirsniui;

h)

dirbinių, priskiriamų 91 skirsniui;

ij)

ginklų (93 skirsnis);

k)

šviestuvų ir apšvietimo įrangos, priskiriamų 9405 pozicijai;

l)

šepečių, naudojamų kaip transporto priemonių dalys (9603 pozicija).

3.

86–88 skirsniuose nuorodos į „dalis“ arba į „reikmenis“ nelaikytinos nuorodomis į dalis arba į reikmenis, kurie neskirti vien tik arba daugiausia naudoti su gaminiais, priskiriamais šiems skirsniams. Dalis ir reikmuo, atitinkantis du arba daugiau šių skirsnių pozicijų aprašymus, turi būti priskiriama tai pozicijai, kuri atitinka pagrindinę tam tikros dalies arba tam tikro reikmens paskirtį.

4.

Šiame skyriuje:

a)

transporto priemonės, specialiai pritaikytos važiuoti ir keliu, ir bėgiais, priskiriamos jas atitinkančiai 87 skirsnio pozicijai;

b)

galinčios plaukti autotransporto priemonės (amfibijos) priskiriamos jas atitinkančiai 87 skirsnio pozicijai;

c)

orlaiviai, specialiai sukonstruoti taip, kad galėtų būti naudojami kaip kelių transporto priemonės, priskiriami juos atitinkančiai 88 skirsnio pozicijai.

5.

Ant oro pagalvės judančios transporto priemonės turi būti priskiriamos šiam skyriui kartu su joms giminingiausiomis transporto priemonėmis tokia tvarka:

a)

86 skirsniui, jeigu jos pritaikytos judėti nukreipiančiuoju bėgiu (traukiniai ant oro pagalvės);

b)

87 skirsniui, jeigu jos pritaikytos judėti virš žemės paviršiaus arba virš žemės paviršiaus ir virš vandens;

c)

89 skirsniui, jeigu jos pritaikytos judėti virš vandens nepriklausomai nuo to, ar jos gali užplaukti ant kranto arba ant plaukiojančios prieplaukos ir judėti virš ledo paviršiaus.

Ant oro pagalvės judančių transporto priemonių dalys ir reikmenys turi būti klasifikuojami ta pačia tvarka kaip dalys ir reikmenys, skirti transporto priemonėms, priskiriamoms tai pozicijai, kuriai vadovaujantis pirmiau išdėstytomis nuostatomis priskiriamos ant oro pagalvės judančios transporto priemonės.

Kelių, skirtų traukiniams ant oro pagalvės judėti, įrenginiai ir įtaisai turi būti klasifikuojami taip pat kaip geležinkelių įrenginiai ir įtaisai, o traukinių ant oro pagalvės transporto sistemų signalizacijos, saugos arba eismo valdymo įranga – kaip geležinkelių signalizacijos, saugos arba eismo valdymo įrenginiai.

Papildomosios pastabos

1.

Atsižvelgiant į 89 skirsnio 3 papildomosios pastabos nuostatas, įrankiai ir gaminiai, būtini antžeminio, oro arba vandens transporto priemonėms aptarnauti arba remontuoti, turi būti klasifikuojami kartu su tomis antžeminio, oro arba vandens transporto priemonėmis, jeigu pateikiami kartu su jomis. Kiti reikmenys, pateikiami kartu su antžeminio, oro arba vandens transporto priemonėmis, taip pat turi būti klasifikuojami ta pačia tvarka, jeigu jie sudaro įprastinę antžeminio, oro arba vandens transporto priemonių įrangą ir paprastai parduodami kartu su jomis.

2.

Deklaranto prašymu 2 bendrosios aiškinimo taisyklės a punkto nuostatos atsižvelgiant į kompetentingų valstybės institucijų nustatytas sąlygas taip pat taikomos prekėms, priskiriamoms 8608, 8805, 8905 ir 8907 pozicijoms, importuojamoms atskirose siuntose.