Simuliacijos data: 2021/11/22

XVI SKYRIUS

MAŠINOS IR MECHANINIAI ĮRENGINIAI; ELEKTROS ĮRANGA; JŲ DALYS; GARSO ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO APARATAI, TELEVIZIJOS VAIZDO IR GARSO ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO APARATAI, ŠIŲ GAMINIŲ DALYS BEI REIKMENYS

Pastabos

1.

Šiam skyriui nepriskiriami:

a)

pavarų diržai, transporterių juostos arba jiems gaminti naudojamas beltingas iš plastikų, priskiriami 39 skirsniui, arba iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos) (4010 pozicija), arba kiti gaminiai, naudojami mašinoms, mechaniniams ar elektros įrenginiams arba turintys kitą techninę paskirtį, pagaminti iš vulkanizuoto kaučiuko (gumos), išskyrus kietųjų gumų (4016 pozicija);

b)

dirbiniai iš natūralios odos arba iš kompozicinės odos (4205 pozicija) arba iš kailių (4303 pozicija), naudojami mašinose arba mechaniniuose įrenginiuose arba turintys kitą techninę paskirtį;

c)

ritės, šeivos, kūginės ritės, šerdys, būgnai arba panašūs laikikliai iš bet kurių medžiagų (pavyzdžiui, 39, 40, 44 ar 48 skirsnis arba XV skyrius);

d)

žakardo arba panašių mašinų kortos (pavyzdžiui, 39 ar 48 skirsnis arba XV skyrius);

e)

pavarų diržai, transporterių juostos arba jiems gaminti naudojamas beltingas iš tekstilės medžiagų (5910 pozicija) arba kiti tekstilės medžiagų dirbiniai, turintys techninę paskirtį (5911 pozicija);

f)

brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys (gamtiniai, sintetiniai arba regeneruoti), priskiriami 7102–7104 pozicijoms, arba dirbiniai, pagaminti vien tik iš tokių akmenų, priskiriami 7116 pozicijai, išskyrus neaptaisytus apdirbtus safyrus ir deimantus, naudojamus patefono adatoms (8522 pozicija);

g)

bendrosios paskirties dalys iš netauriųjų metalų (XV skyrius), apibrėžtos XV skyriaus 2 pastaboje, arba panašūs plastikų dirbiniai (39 skirsnis);

h)

gręžimo vamzdžiai (7304 pozicija);

ij)

begalinės juostos iš metalinės vielos arba iš metalinių juostelių (XV skyrius);

k)

gaminiai, priskiriami 82 arba 83 skirsniui;

l)

gaminiai, priskiriami XVII skyriui;

m)

gaminiai, priskiriami 90 skirsniui;

n)

laikrodžiai arba kiti dirbiniai, priskiriami 91 skirsniui;

o)

keičiamieji įrankiai, priskiriami 8207 pozicijai, arba šepečiai, skirti naudoti kaip mašinų dalys (9603 pozicija); panašūs keičiamieji įrankiai turi būti priskiriami pagal jų darbinę dalį sudarančią medžiagą (pavyzdžiui, priskiriami 40, 42, 43, 45 ar 59 skirsniui arba 6804 ar 6909 pozicijai);

p)

dirbiniai, priskiriami 95 skirsniui; arba

q)

rašomųjų mašinėlių juostelės arba panašios juostelės, suvyniotos arba nesuvyniotos ant ričių, sudėtos arba nesudėtos į kasetes (klasifikuojamos pagal medžiagą, iš kurios jos pagamintos, arba, jeigu įmirkytos rašalu arba kitu būdu paruoštos antspaudams gauti, priskiriamos 9612 pozicijai), arba vienkojai, dvikojai, trikojai ir panašūs dirbiniai, priskiriami 9620 pozicijai.

2.

Atsižvelgiant į šio skyriaus 1 pastabą, 84 skirsnio 1 pastabą ir 85 skirsnio 1 pastabą, mašinų dalys (išskyrus gaminių, priskiriamų 8484, 8544, 8545, 8546 arba 8547 pozicijai, dalis) turi būti klasifikuojamos vadovaujantis šiomis taisyklėmis:

a)

dalys, kurios pačios yra prekės, priskiriamos kurioms nors 84 arba 85 skirsnio pozicijoms (išskyrus 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 ir 8548 pozicijas), visada turi būti priskiriamos jas atitinkančioms pozicijoms;

b)

kitos dalys, kurios vien tik arba daugiausia skirtos tam tikros rūšies mašinoms arba kelių rūšių mašinoms, priskiriamoms tai pačiai pozicijai (įskaitant mašinas, priskiriamas 8479 arba 8543 pozicijai), turi būti klasifikuojamos kartu su tos rūšies mašinomis arba priskiriamos jas atitinkančiai 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 arba 8538 pozicijai. Tačiau dalys, kurios, sprendžiant pagal pagrindinę jų paskirtį, vienodai tinka naudoti ir kartu su dirbiniais, priskiriamais 8517 pozicijai, ir kartu su dirbiniais, priskiriamais 8525–8528 pozicijoms, turi būti priskiriamos 8517 pozicijai;

c)

visos kitos dalys turi būti priskiriamos jas atitinkančiai 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 arba 8538 pozicijai arba, jeigu tai neįmanoma, 8487 arba 8548 pozicijai.

3.

Jeigu kontekste nenurodyta kitaip, tai sudėtinės mašinos, sudarytos iš dviejų arba daugiau tarpusavyje sujungtų ir sudarančių bendrą visumą mašinų, ir kitos mašinos, skirtos atlikti dvi arba daugiau viena kitą papildančių arba alternatyvių funkcijų, turi būti klasifikuojamos taip, lyg jos būtų sudarytos tik iš sudedamosios dalies, atliekančios pagrindinę funkciją, arba būtų tik šią funkciją atliekanti mašina.

4.

Jeigu mašina (įskaitant mašinų agregatą) yra sudaryta iš atskirų sudedamųjų dalių (atskirų arba tarpusavyje sujungtų vamzdynais, pavarų (transmisijos) įtaisais, elektros kabeliais arba kitais įtaisais), kurie skirti naudoti kartu atliekant tiksliai apibrėžtą funkciją, nurodytą vienoje iš 84 arba 85 skirsnio pozicijų, tada visa visuma turi būti priskiriama pozicijai, atitinkančiai tą funkciją.

5.

Šiose pastabose žodis „mašina“ įvardija bet kurią mašiną, mašinų junginį, gamybos liniją, įrenginį, įrangą, aparatą arba prietaisą, nurodytą 84 arba 85 skirsnio pozicijose.

Papildomosios pastabos

1.

Įrankiai, reikalingi tam tikroms mašinoms surinkti arba aptarnauti, turi būti klasifikuojami kartu su tomis mašinomis, jeigu importuojami kartu su jomis. Keičiamieji įrankiai, importuojami kartu su mašinomis, taip pat turi būti klasifikuojami kartu su jomis, jeigu jie yra įprastinė mašinų įranga ir paprastai parduodami kartu su jomis.

2.

Muitinei pareikalavus deklarantas kartu su deklaracija privalo pateikti iliustruotą dokumentą (pavyzdžiui, instrukcijas, prospektus, katalogo puslapį, fotografiją), įprastiniu būdu apibūdinančius mašiną, jos paskirtį ir pagrindines charakteristikas, o deklaruodamas nesurinktą arba išardytą mašiną – surinkimo brėžinį ir atskirų pakuočių turinio sąrašus.

3.

2 bendrosios aiškinimo taisyklės a punkto nuostatos taip pat taikomos deklarantui pageidaujant. Jas taikant atsižvelgiama į kompetentingų valstybės institucijų nustatytas sąlygas, kurių turi būti laikomasi importuojant mašinas, pateikiamas atskiromis siuntomis.