Simuliacijos data: 2021/11/22

XV SKYRIUS

NETAURIEJI METALAI IR NETAURIŲJŲ METALŲ GAMINIAI

Pastabos

1.

Šiam skyriui nepriskiriami:

a)

paruošti dažai, rašalai arba kiti produktai, daugiausia sudaryti iš metalo dribsnių arba miltelių (3207–3210, 3212, 3213 arba 3215 pozicijos);

b)

feroceris arba kiti piroforiniai lydiniai (3606 pozicija); 

c)

galvos apdangalai arba jų dalys, priskiriami 6506 arba 6507 pozicijai;

d)

skėčių karkasai arba kiti dirbiniai, priskiriami 6603 pozicijai;

e)

prekės, priskiriamos 71 skirsniui (pavyzdžiui, tauriųjų metalų lydiniai, netaurieji metalai, plakiruoti tauriaisiais metalais, dirbtinė bižuterija);

f)

gaminiai, priskiriami XVI skyriui (mašinos, mechaniniai įrenginiai ir elektros prekės);

g)

sumontuoti geležinkelio ar tramvajaus bėgiai (8608 pozicija) arba kiti gaminiai, priskiriami XVII skyriui (antžeminio transporto priemonės, laivai ir valtys, orlaiviai);

h)

instrumentai arba aparatai, priskiriami XVIII skyriui, įskaitant laikrodžių spyruokles;

ij)

švininiai šratai, paruošti naudoti šaudmenims (9306 pozicija), arba kiti gaminiai, priskiriami XIX skyriui (ginklai ir šaudmenys);

k)

dirbiniai, priskiriami 94 skirsniui (pavyzdžiui, baldai, čiužinių karkasai, šviestuvai ir apšvietimo įranga, šviečiantieji ženklai, surenkamieji statiniai);

l)

dirbiniai, priskiriami 95 skirsniui (pavyzdžiui, žaislai, žaidimai, sporto reikmenys);

m)

rankiniai sietai, sagos, plunksnakočiai, pieštukų koteliai, metalinės plunksnos, vienkojai, dvikojai, trikojai ir panašūs dirbiniai arba kiti dirbiniai, priskiriami 96 skirsniui (įvairūs pramonės dirbiniai); arba

n)

dirbiniai, klasifikuojami 97 skirsniui (pavyzdžiui, meno kūriniai).

2.

Visoje nomenklatūroje žodžių junginys „bendrosios paskirties dalys“ įvardija:

a)

gaminius, priskiriamus 7307, 7312, 7315, 7317 arba 7318 pozicijai, ir panašius gaminius iš kitų netauriųjų metalų;

b)

spyruokles ir lingių plokšteles iš netauriųjų metalų, išskyrus laikrodžių spyruokles (9114 pozicija); ir

c)

gaminius, priskiriamus 8301, 8302, 8308, 8310 pozicijoms, taip pat rėmus ir veidrodžius iš netauriųjų metalų, priskiriamus 8306 pozicijai.

73–76 ir 78–82 skirsniuose (išskyrus 7315 poziciją) nuorodos į prekių dalis netapatintinos su nuorodomis į pirmiau apibrėžtas bendrosios paskirties dalis.

Atsižvelgiant į pirmesnįjį punktą ir į 83 skirsnio 1 pastabą, gaminiai, priskiriami 82 arba 83 skirsniui, nepriskiriami 72–76 ir 78–81 skirsniams.

3.

Visoje nomenklatūroje žodžių junginys „netaurieji metalai“ įvardija geležį ir plieną (juoduosius metalus), varį, nikelį, aliuminį, šviną, cinką, alavą, volframą, molibdeną, tantalą, magnį, kobaltą, bismutą, kadmį, titaną, cirkonį, stibį, manganą, berilį, chromą, germanį, vanadį, galį, hafnį, indį, niobį (kolumbį), renį ir talį.

4.

Visoje nomenklatūroje sąvoka „kermetai“ įvardija produktus, sudarytus iš mikroskopinio heterogeninio metalo komponento ir keramikos komponento junginio (kombinacijos). Sąvoka „kermetai“ taip pat taikoma sukepintiems metalo karbidams (metalo karbidams, sukepintiems su metalu).

5.

Lydinių klasifikavimas (išskyrus ferolydinius ir ligatūras, apibrėžtus 72 ir 74 skirsniuose):

a)

netauriųjų metalų lydinys turi būti klasifikuojamas kaip metalo, kurio masė dominuoja bet kurio kito metalo atžvilgiu, lydinys;

b)

lydinys, sudarytas iš šiam skyriui priskiriamų netauriųjų metalų ir iš elementų, kurie šiam skyriui nepriskiriami, laikytinas netauriųjų metalų, priskiriamų šiam skyriui, lydiniu, jeigu šių metalų bendra masė ne mažesnė už kitų elementų bendrą masę;

c)

šiame skyriuje sąvoka „lydiniai“ apima sukepintus metalo miltelių mišinius, heterogeninius vienalyčius mišinius, gautus sulydymo būdu (išskyrus kermetus), ir intermetalinius junginius.

6.

Jeigu kontekste nenurodyta kitaip, bet kuri šios nomenklatūros nuoroda į netaurųjį metalą taip pat laikytina nuoroda į lydinius, kurie pagal pirmiau išdėstytą 5 pastabą turi būti klasifikuojami kaip šio metalo lydiniai.

7.

Sudėtinių gaminių klasifikavimas:

Išskyrus atvejus, kai pozicijose nurodyta kitaip, netauriųjų metalų gaminiai (įskaitant gaminius iš sumaišytų medžiagų, kurie, vadovaujantis Bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, laikomi netauriųjų metalų gaminiais), kurių sudėtyje yra du arba daugiau netauriųjų metalų, turi būti laikomi metalo, kurio masė dominuoja bet kurio kito metalo atžvilgiu, gaminiais.

Todėl:

a)

geležis ir plienas arba įvairios geležies ar plieno rūšys turi būti laikomi vienu ir tuo pačiu metalu;

b)

lydinys laikomas sudarytu vien tik iš metalo, kurio lydiniams jis priskiriamas vadovaujantis 5 pastabos nuostatomis;

c)

kermetas, priskiriamas 8113 pozicijai, laikomas vienu netauriuoju metalu.

8.

Šiame skyriuje toliau išvardyti žodis ir žodžių junginys apibrėžiami taip:

a)

Atliekos ir laužas

Metalo atliekos ir laužas, susidarę metalų gamybos arba mechaninio apdirbimo metu, taip pat metalinės prekės, akivaizdžiai netinkamos naudoti pagal paskirtį dėl jų sulūžimo, supjaustymo, nusidėvėjimo arba dėl kitų priežasčių.

b)

Milteliai

Produktai, kurių ne mažiau kaip 90 % masės išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis – 1 mm.