Simuliacijos data: 2021/11/22

27 SKIRSNIS

MINERALINIS KURAS, MINERALINĖS ALYVOS IR JŲ DISTILIAVIMO PRODUKTAI; BITUMINĖS MEDŽIAGOS; MINERALINIAI VAŠKAI

Pastabos

1.

Šiam skirsniui nepriskiriami:

a)

atskiri chemijos atžvilgiu apibūdinti organiniai junginiai, išskyrus gryną metaną ir propaną, priskiriamus 2711 pozicijai;

b)

medikamentai, priskiriami 3003 arba 3004 pozicijaie; arba

c)

sumaišyti nesotieji angliavandeniliai, priskiriami 3301, 3302 arba 3805 pozicijai.

2.

2710 pozicijoje nuorodos į „naftos alyvas ir alyvas, gautas iš bituminių mineralų“ taikomos ne tik naftos alyvoms ir alyvoms, gautoms iš bituminių mineralų, bet ir panašioms alyvoms, taip pat kaip ir nurodytosios, kuriose didžiausią dalį sudaro sumaišyti nesotieji angliavandeniliai, gautoms naudojant bet kurį procesą, jeigu jų nearomatinių sudėtinių dalių masė didesnė už aromatinių sudėtinių dalių masę.

Tačiau šios nuorodos netaikomos skystiems sintetiniams poliolefinams, kurių mažiau kaip 60 % tūrio distiliuojasi 300 °C temperatūroje, pakeitus slėgį į 1 013 milibarų, kai taikomas distiliavimo redukuotajame slėgyje metodas (39 skirsnis).

3.

2710 pozicijoje „alyvų atliekos“ įvardija atliekas, kuriose didžiausią dalį sudaro naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų (apibrėžtų šio skirsnio 2 pastaboje), sumaišytų arba nesumaišytų su vandeniu. Joms priskiriama:

a)

tokios alyvos, kurios nebetinkamos naudoti kaip pirminiai produktai (pavyzdžiui, naudotos tepalinės alyvos, naudotos hidraulinės alyvos ir naudotos transformatorinės alyvos);

b)

naftos alyvų saugyklų šlamai, kuriuose didžiausią dalį sudaro šios alyvos ir turintys didelę priedų (pavyzdžiui, cheminių medžiagų), naudojamų pirminiams produktams gaminti, koncentraciją; ir

c)

tokių alyvų emulsijos vandenyje arba mišiniai su vandeniu, tokie kaip susidarę išsiliejus alyvoms, išplovus naftos produktų saugyklas arba panaudojus pjovimo alyvas mechaninio apdorojimo operacijoms.

Subpozicijų pastabos

1.

2701 11 subpozicijoje „antracitas“ įvardija akmens anglis, kurių sudėtyje esančių lakiųjų medžiagų ribinis kiekis (sausame produkte be mineralinių medžiagų) ne didesnis kaip 14 %.

2.

2701 12 subpozicijoje „bituminės akmens anglys“ įvardija akmens anglis, kurių sudėtyje esančių lakiųjų medžiagų ribinis kiekis (sausame produkte be mineralinių medžiagų) didesnis kaip 14 %, o ribinis kaloringumas (drėgname produkte be mineralinių medžiagų) ne mažesnis kaip 5 833 kcal/kg.

3.

2707 10, 2707 20, 2707 30 ir 2707 40 subpozicijose sąvokos „benzolas (benzenas)“, „toluolas (toluenas)“, „ksilolas (ksilenai)“ ir „naftalenas“ taikomos produktams, kurių sudėtyje daugiau kaip 50 % masės sudaro atitinkamai benzenas, toluenas, ksilenas arba naftalenas.

4.

2710 12 subpozicijoje „lengvosios alyvos ir preparatai“ – tai alyvos, kurių ne mažiau kaip 90 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 210 °C temperatūroje taikant ISO 3405 metodą (lygiavertį ASTM D 86 metodui).

5.

2710 pozicijos subpozicijose sąvoka „biodyzelinas“ įvardija riebalų rūgščių monoalkilesterius, naudojamus kaip kuras, išskirtus iš gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejų, naudotų arba nenaudotų.

Papildomosios pastabos (66)

1.

2707 99 80 subpozicijoje sąvoka „fenoliai“ taikoma produktams, kurių sudėtyje esantys fenoliai sudaro daugiau kaip 50 % masės.

2.

2710 pozicijoje:

a)

„specialieji benzinai“ (2710 12 21 ir 2710 12 25 subpozicijos) įvardija lengvąsias alyvas, apibrėžtas šio skirsnio 4 subpozicijų pastaboje, kurių sudėtyje nėra jokių antidetonacinių preparatų ir kurių 5 % tūrio ir 90 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliacijos temperatūros skiriasi ne daugiau kaip 60 °C;

b)

„vaitspiritas“ (2710 12 21 subpozicija) įvardija specialiuosius benzinus, apibrėžtus a punkte, kurių pliūpsnio temperatūra, nustatyta EN ISO 13736 metodu, aukštesnė kaip 21 °C;

c)

„vidutiniosios alyvos“ (2710 19 11–2710 19 29 subpozicijos) įvardija alyvas ir preparatus, kurių mažiau kaip 90 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 210 °C temperatūroje ir ne mažiau kaip 65 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250 °C temperatūroje, taikant ISO 3405 metodą (lygiavertį ASTM D 86 metodui);

d)

„sunkiosios alyvos“ (2710 19 31–2710 19 99 ir 2710 20 11–2710 20 90 subpozicijos) įvardija alyvas ir preparatus, kurių mažiau kaip 65 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 250 °C temperatūroje, taikant ISO 3405 metodą (lygiavertį ASTM D 86 metodui) arba kurių distiliacijos procentinio kiekio 250 °C temperatūroje neįmanoma nustatyti taikant šį metodą;

e)

„gazoliai“ (2710 19 31–2710 19 48 ir 2710 20 11–2710 20 19 subpozicijos) įvardija sunkiąsias alyvas, apibrėžtas d punkte, kurių ne mažiau kaip 85 % tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 350 °C temperatūroje, taikant ISO 3405 metodą (lygiavertį ASTM D 86 metodui);

f)

„skystasis kuras (mazutai)“ (2710 19 51–2710 19 68 ir 2710 20 31–2710 20 39 subpozicijos) įvardija sunkiąsias alyvas, apibrėžtas d punkte (išskyrus gazolius, apibrėžtus e punkte), kurių klampa V, atitinkanti tirpalo spalvą C:

ne didesnė už nurodytą toliau pateiktos lentelės I eilutėje, kai sulfatinių pelenų kiekis, nustatytas ISO 3987 metodu, mažesnis kaip 1 %, o hidrolizės skaičius, nustatytas ISO 6293-1 arba ISO 6293-2 metodais, mažesnis kaip 4 (24),

didesnė už nurodytą II eilutėje, kai takumo temperatūra, nustatyta ISO 3016 metodu, ne žemesnė kaip 10 °C,

didesnė už nurodytą I eilutėje, bet ne didesnė už nurodytą II eilutėje, jeigu ne mažiau kaip 25 % tūrio distiliuojasi 300 °C temperatūroje taikant ISO 3405 metodą (lygiavertį ASTM D 86 metodui) arba, jeigu mažiau kaip 25 % tūrio distiliuojasi 300 °C temperatūroje, kai stingimo temperatūra, nustatyta ISO 3016 metodu, aukštesnė kaip –10 °C. Šios nuostatos taikomos tik alyvoms, kurių tirpalo spalva C mažesnė už 2.

Atitikimo lentelė. Tirpalo spalva C / Klampa V.

Tirpalo spalva C

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5 ir daugiau

Klampa

V

I

4

4

4

5,4

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1 580

2 650

 

II

7

7

7

7

9

15,1

25,3

42,4

71,1

119

200

335

562

943

1 580

2 650

Sąvoka „klampa V“ įvardija kinematinę klampą 50 °C temperatūroje, išreikštą 10–6 m2 s–1 ir nustatytą EN ISO 3104 metodu.

Sąvoka „tirpalo spalva C“ įvardija produkto spalvą, nustatytą ISO 2049 metodu (lygiaverčiu ASTM D 1500 metodui), kai viena produkto tūrio dalis sumaišoma su 100 ksileno, tolueno arba kito tinkamo tirpiklio tūrio dalių. Spalva turi būti nustatoma tuojau pat, praskiedus produktą.

2710 19 51–2710 19 68 ir 2710 20 31–2710 20 39 subpozicijoms priskiriamas tiktai natūralios spalvos skystasis kuras.

Šioms subpozicijoms nepriskiriamos sunkiosios alyvos, apibrėžtos d punkte, kurias tiriant neįmanoma nustatyti:

distiliacijos procentinio kiekio 250 °C temperatūroje, taikant ISO 3405 metodą, lygiavertį ASTM D 86 metodui (nulis taip pat laikomas procentiniu kiekiu),

kinematinės klampos 50 °C temperatūroje, taikant EN ISO 3104 metodą, arba

tirpalo spalvos C, taikant ISO 2049 metodą (lygiavertį ASTM D 1500 metodui) metodą.

Tokie produktai priskiriami 2710 19 71–2710 19 99 arba 2710 20 90 subpozicijoms;

g)

„kurių sudėtyje yra biodyzelino“ įvardija, kad minimalus 2710 20 subpozicijai priskiriamų produktų sudėtyje esančio biodyzelino, t. y. riebalų rūgščių monoalkilesterių (FAMAE), naudojamų kaip kuras, kiekis yra 0,5 % tūrio (nustatymui naudojamas EN 14078 metodas).

3.

2712 pozicijoje žodžių junginys „nevalytas vazelinas“ (2712 10 10 subpozicija) taikomas natūralios spalvos vazelinui, kurio spalva, nustatyta ISO 2049 metodu (lygiaverčiu ASTM D 1500 metodui), intensyvesnė kaip 4,5.

4.

2712 90 31–2712 90 39 subpozicijose sąvoka „nevalyti“ taikoma produktams:

a)

kurių sudėtyje esančių alyvų kiekis ne mažesnis kaip 3,5 % masės, jeigu jų klampa, nustatyta EN ISO 3104 metodu, 100 °C temperatūroje yra mažesnė kaip 9 × 10–6 m2 s–1, arba

b)

kurių natūrali spalva, nustatyta ISO 2049 metodu (lygiaverčiu ASTM D 1500 metodui), intensyvesnė kaip 3, jeigu jų klampa, nustatyta EN ISO 3104 metodu, 100 °C temperatūroje yra ne mažesnė kaip 9 × 10–6 m2 s–1.

5.

2710, 2711 ir 2712 pozicijose sąvoka „specifinis procesas“ taikomai šioms operacijoms:

a)

vakuuminiam distiliavimui;

b)

perdistiliavimui, naudojant giluminį frakcinį distiliavimo procesą;

c)

krekingui;

d)

riformingui;

e)

ekstrakcijai, naudojant selektyviuosius tirpiklius;

f)

procesui, kurį sudaro visos išvardytos operacijos: apdorojimas koncentruota sieros rūgštimi (sulfato rūgštimi), oleumu arba sieros rūgšties anhidridu; neutralizacija šarminiais agentais; spalvos pašalinimas (balinimas) ir valymas gamtinėmis aktyviosiomis žemėmis, aktyvintomis žemėmis, aktyvintomis medžio anglimis arba boksitais;

g)

polimerizacijai;

h)

alkilinimui;

ij)

izomerizacijai;

k)

(tik 2710 19 31–2710 19 99 subpozicijoms priskiriamų produktų atveju) desulfuracijai (sieros šalinimui) vandeniliu, kurią atliekant redukuojama ne mažiau kaip 85 % sieros, esančios apdorojamuose produktuose (EN ISO 20846, EN ISO 20884 arba EN ISO 14596 arba EN ISO 24260, EN ISO 20847 ir EN ISO 8754 metodu);

l)

(tik 2710 pozicijai priskiriamų produktų atveju) deparafinavimui, naudojant bet kurį procesą, išskyrus filtravimą;

m)

(tik 2710 19 31–2710 19 99 subpozicijoms priskiriamų produktų atveju) veikimui vandeniliu esant didesniam kaip 20 barų slėgiui ir aukštesnei kaip 250 °C temperatūrai, naudojant katalizatorių, nesukeliantį desulfuracijos, kai vandenilis yra aktyvusis cheminės reakcijos elementas. Tolesnis tepalinių alyvų, priskiriamų 2710 19 71–2710 19 99 subpozicijoms, veikimas vandeniliu (pavyzdžiui, vandenilinis valymas arba blukinimas (spalvos pašalinimas), ypač siekiant pagerinti spalvą arba padidinti stabilumą, nelaikomas specifiniu procesu;

n)

(tik 2710 19 51–2710 19 68 subpozicijoms priskiriamų produktų atveju) distiliavimui esant atmosferos slėgiui, jeigu mažiau kaip 30 % šių produktų tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 300 °C temperatūroje, taikant ISO 3405 metodą (lygiavertį ASTM D 86 metodui). Jeigu ne mažiau kaip 30 % šių produktų tūrio, (įskaitant nuostolius), distiliuojasi 300 °C temperatūroje, taikant ISO 3405 metodą (lygiavertį ASTM D 86 metodui), produktų kiekiai, kurie gali būti gauti, kai distiliacija vyksta esant atmosferos slėgiui, ir kurie priskiriami 2710 12 11–2710 12 90 arba 2710 19 11–2710 19 29 subpozicijoms, turi būti apmuitinami taikant tokias pačias normas, kokios taikomos 2710 19 62–2710 19 68 subpozicijoms priskiriamiems produktams, atsižvelgiant į sunaudotų produktų rūšį ir vertę bei gautų produktų neto masę. Ši taisyklė netaikoma tokiu būdu gautiems produktams, kurie per šešių mėnesių laikotarpį ir laikantis kitų sąlygų, kurias gali nustatyti kompetentingos institucijos, turi būti perdirbti, naudojant specifinį procesą arba cheminio virsmo procesą, naudojant procesą, nepriskirtą specifiniam procesui;

o)

(tik 2710 19 71–2710 19 99 subpozicijoms priskiriamų produktų atveju) apdorojimui aukšto dažnio elektros iškrovomis;

p)

tiktai produktams, priskiriamiems 2712 90 31 subpozicijai: alyvų pašalinimui frakciniu kristalizavimu.

Jei dėl techninių reikalavimų prieš atliekant nurodytąsias operacijas būtina atlikti kokį nors paruošiamąjį apdorojimą, nuo muito atleidžiami tik produktų kiekiai, skirti apdoroti ir faktiškai apdoroti, atliekant nurodytąsias operacijas; bet kurios atliekos, atsiradusios atliekant paruošiamąjį apdorojimą, taip pat atleidžiamos nuo muito.

6.

Produktų kiekiai, kurie gali būti gauti vykdant cheminį virsmą ar paruošiamąjį apdorojimą, būtinus dėl techninių reikalavimų, ir kurie priskiriami 2707 10 00, 2707 20 00, 2707 30 00, 2707 50 00, 2710, 2711, 2712 10, 2712 20, 2712 90 31–2712 90 99 ir 2713 90 pozicijoms ir subpozicijoms, turi būti apmuitinami taikant tas pačias normas, kokios taikomos produktams „skirtiems kitiems tikslams“, atsižvelgiant į sunaudotų produktų rūšį ir vertę bei gautų produktų neto masę. Ši taisyklė netaikoma tokiems produktams, priskiriamiems 2710–2712 pozicijoms, kurie per šešių mėnesių laikotarpį ir laikantis kitų sąlygų, kurias gali nustatyti kompetentingos institucijos, turi būti perdirbti, naudojant specifinį procesą arba tolesnį cheminį virsmą.