Simuliacijos data: 2021/01/01

22 SKIRSNIS

NEALKOHOLINIAI IR ALKOHOLINIAI GĖRIMAI BEI ACTAS

Pastabos

1.

Šiam skirsniui nepriskiriami:

a)

šio skirsnio produktai (išskyrus priskiriamus 2209 pozicijai), paruošti vartoti kulinarijoje ir todėl turintys pavidalą, dėl kurio netinka vartoti kaip gėrimai (dažniausiai 2103 pozicija);

b)

jūros vanduo (2501 pozicija);

c)

distiliuotas vanduo, vanduo, skirtas elektros laidumui matuoti, ir panašaus švarumo vanduo (2853 pozicija);

d)

acto rūgštis, kurios koncentracija didesnė kaip 10 % acto rūgšties masės (2915 pozicija);

e)

medikamentai, priskiriami 3003 arba 3004 pozicijai; arba

f)

parfumerijos arba tualetiniai preparatai (33 skirsnis).

2.

Šiame skirsnyje, taip pat 20 ir 21 skirsniuose alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, nustatoma 20 °C temperatūroje.

3.

2202 pozicijoje sąvoka „nealkoholiniai gėrimai“ įvardija gėrimus, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 0,5 % tūrio. Alkoholiniai gėrimai priskiriami juos atitinkančioms 2203–2206 arba 2208 pozicijoms.

Subpozicijos pastaba

1.

2204 10 subpozicijoje žodžių junginys „putojantis vynas“ įvardija vyną, kuris, laikomas uždaruose induose 20 °C temperatūroje, turi ne mažesnį kaip 3 barų perteklinį slėgį.

Papildomosios pastabos

1.

2202 10 00 subpozicijai priskiriami vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, jeigu jie tiesiogiai vartojami kaip gėrimai.

2.

2204 ir 2205 pozicijose bei 2206 00 10 subpozicijoje:

a)

„faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais“ įvardija gryno alkoholio tūrio dalių skaičių 20 °C temperatūroje, tenkantį 100 tūrio dalių produkto toje pačioje temperatūroje;

b)

„potencinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais“ įvardija gryno alkoholio tūrio dalių skaičių 20 °C temperatūroje, kuris gali susidaryti visiškai susifermentavus visiems cukrums, esantiems 100 tūrio dalių produkto toje pačioje temperatūroje;

c)

„visuminė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais“ įvardija faktinės ir potencinės alkoholio koncentracijų, išreikštų tūrio procentais, sumą;

d)

„natūrali alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais“ įvardija produkto visuminę alkoholio koncentraciją, išreikštą tūrio procentais, prieš bet kurį įsodrinimą;

e)

„tūrio %“ yra alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais, žymėjimas.

3.

2204 30 10 subpozicijoje „vynuogių misa, esanti fermentacijos stadijoje“ įvardija produktą, gautą fermentuojantis vynuogių misai, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 1 % tūrio ir mažesnė kaip trys penktadaliai jo visuminės alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais.

4.

2204 21, 2204 22 ir 2204 29 subpozicijose:

A.

„Visuminis sausasis ekstraktas“ įvardija visų produkte esančių medžiagų, kurios esant nustatytoms fizinėms sąlygoms yra nelakios, kiekį gramais litre.

Visuminis sausasis ekstraktas turi būti nustatomas areometru 20 °C temperatūroje.

B.

a)

Produktuose, priskiriamuose 2204 21 11–2204 21 98, 2204 22 22–2204 22 98 ir 2204 29 22–2204 29 98 subpozicijoms, esantys visuminio sausojo ekstrakto kiekiai litre, toliau nurodyti 1, 2, 3 ir 4 punktuose, neturi įtakos jų klasifikavimui:

1.

produktai, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio: ne daugiau kaip 90 g visuminio sausojo ekstrakto litre;

2.

produktai, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 13 % tūrio, bet ne didesnė kaip 15 % tūrio: ne daugiau kaip 130 g visuminio sausojo ekstrakto litre;

3.

produktai, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 15 % tūrio, bet ne didesnė kaip 18 % tūrio: ne daugiau kaip 130 g visuminio sausojo ekstrakto litre;

4.

produktai, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 18 % tūrio, bet ne didesnė kaip 22 % tūrio: ne daugiau kaip 330 g visuminio sausojo ekstrakto litre.

Produktai, kurių visuminio sausojo ekstrakto kiekis didesnis už kiekvienai kategorijai nustatytą maksimalų kiekį, turi būti priskiriami tolesnei kategorijai, tačiau visuminio sausojo ekstrakto kiekiui viršijus 330 g/l produktai turi būti priskiriami 2204 21 98, 2204 22 98 ir 2204 29 98 subpozicijoms;

b)

Pirmiau išdėstytos taisyklės netaikomos produktams, priskiriamiems 2204 21 23 ir 2204 22 33 subpozicijoms.

5.

2204 21 11–2204 21 98, 2204 22 22–2204 22 98 ir 2204 29 22–2204 29 98 subpozicijoms turi būti priskiriami:

a)

vynuogių misa, kurios fermentacija sustabdyta pridėjus alkoholio, t. y. produktas:

kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 12 % tūrio, bet mažesnė kaip 15 % tūrio, ir

kuris gautas pridėjus į nefermentuotą vynuogių misą, kurios natūrali alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 8,5 % tūrio, produkto, gauto vyno distiliacijos būdu;

b)

vynas, pastiprintas distiliacijai, t. y. produktas:

kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 18 % tūrio, bet ne didesnė kaip 24 % tūrio,

kuris gautas vien tik pridėjus į vyną, kurio sudėtyje nėra likutinio cukraus, nerektifikuoto produkto, gauto distiliuojant vyną, ir kurio maksimali faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra 86 % tūrio, ir

kurio maksimali lakiosios rūgšties koncentracija, išreikšta acto rūgšties kiekiu – 1,5 g/l;

c)

likerinis vynas, t. y. produktas:

kurio visuminė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 17,5 % tūrio, o faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, – ne mažesnė kaip 15 % tūrio, bet ne didesnė kaip 22 % tūrio, ir

kurio minimali natūrali alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra 12 % tūrio ir kuris gautas iš vynuogių misos arba iš vyno, pagamintų iš vynuogių rūšių, kurios trečiojoje kilmės šalyje patvirtintos tinkamomis naudoti likerinių vynų gamybai,

užšaldymo būdu arba

pridėjus fermentacijos metu arba po fermentacijos:

produkto, gauto distiliuojant vyną, arba

koncentruotos vynuogių misos arba, gaminant tam tikrus likerinius vynus, kuriems suteikta kilmės vietos arba geografinė nuoroda ir kurie įtraukti į vynų, kurių gamyboje tokia praktika yra tradicinė, sąrašą, nustatytą Reglamente (EB) Nr. 607/2009 (OL L 193, 2009 7 24, p. 60), vynuogių misos, koncentruotos tiesiogiai veikiant šiluma, kuri, išskyrus šią operaciją, atitinka koncentruotos vynuogių misos apibrėžtį, arba

šių produktų mišinio.

Tačiau tam tikri likeriniai vynai, kuriems suteikta kilmės vietos arba geografinė nuoroda, įtraukti į sąrašą, nustatytą Reglamente (EB) Nr. 607/2009, gali būti gauti iš nefermentuotos šviežios vynuogių misos, kurios minimali natūrali alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, nebūtinai turi būti 12 % tūrio.

6.

2204 10, 2204 21, 2204 22 ir 2204 29 subpozicijose:

a)

„vynai, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN)“ ir „vynai, kuriems suteikta saugoma geografinė nuoroda (SGN)“ – vynai, atitinkantys Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671) 93-108 straipsnio nuostatas ir nuostatas, patvirtintas įgyvendinant nurodytąjį reglamentą ir įtrauktas į nacionalinės teisės aktus;

b)

„rūšiniai vynai“ – vynai, atitinkantys Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 120 straipsnio 2 dalies nuostatas ir nuostatas, patvirtintas įgyvendinant nurodytąjį reglamentą ir įtrauktas į nacionalinės teisės aktus;

c)

„Europos Sąjungos pagaminti vynai“ – vynai, atitinkantys Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 nuostatas ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 607/2009 55 straipsnio nuostatas.

7.

2204 30 92 ir 2204 30 96 subpozicijose „koncentruota vynuogių misa“ įvardija vynuogių misą, kurią tiriant 20 °C temperatūros sąlygomis refraktometras (refraktometro naudojimo metodas aprašytas Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos Tarptautinių vyno ir misos analizės metodų rinkinyje, paskelbtame Oficialiojo leidinio C serijoje), rodo ne mažiau kaip 50,9 %.

8.

Tik vermutai ir kiti vynai, pagaminti iš šviežių vynuogių, aromatizuoti augalais arba aromatinėmis medžiagomis, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 7 % tūrio, laikomi produktais, priskiriamais 2205 pozicijai.

9.

2206 00 10 subpozicijoje žodis „piquette“ įvardija produktus, gautus fermentuojant neapdorotas vynuogių išspaudas, išmirkytas vandenyje, arba ekstrahuojant vandeniu fermentuotas vynuogių išspaudas.

10.

2206 00 31 ir 2206 00 39 subpozicijose „putojančiais“ laikomi:

fermentuoti gėrimai, išpilstyti į butelius su „grybo pavidalo“ kamščiais, pritvirtintais raiščiais arba apkaustais,

fermentuoti gėrimai, pateikiami kitu pavidalu, kurių perteklinis slėgis, išmatuotas 20 °C temperatūroje, yra ne mažesnis kaip 3 barai.

11.

2209 00 11 ir 2209 00 19 subpozicijose žodžių junginys „vyno actas“ įvardija actą, gautą vien tik vyno fermentacijos į actą būdu, kurio bendras rūgštingumas, išreikštas acto rūgšties kiekiu, yra ne mažesnis kaip 60 g/l.

12.

2207 20 subpozicijai priskiriami etilo alkoholio mišiniai, naudojami kaip autotransporto priemonių degalų gamybos žaliava, kurių alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 50 % ir kurie denatūruoti ne mažiau kaip viena iš šių medžiagų:

a)

automobiliniu benzinu (atitinkančiu EN 228 standartą);

b)

tret-butil etilo eteriu (etil-tret-butil-eteriu, ETBE);

c)

metil-tret-butil-eteriu (MTBE);

d)

2-metilpropan-2-oliu (tret-butilo alkoholiu, tretiniu butilo alkoholiu, TBA);

e)

2-metilpropan-1-oliu (2-metil-1-propanoliu, izobutanoliu);

f)

propan-2-oliu (izopropilo alkoholiu, 2-propanoliu, izopropanoliu).

Pirmos pastraipos e ir f punktuose nurodyti denatūrantai turi būti naudojami kartu su bent vienu pirmos pastraipos a–d punktuose išvardytų denatūrantų.

13.

Baltymų kiekis 2202 99 11 ir 2202 99 15 subpozicijoms priskiriamuose produktuose nustatomas padauginus bendrą azoto kiekį, apskaičiuotą taikant Komisijos reglamento (EB) Nr. 152/2009 (149) III priedo C dalies 2–8 punktuose nustatytą metodą, iš koeficiento 6,25.