Simuliacijos data: 2021/11/22

XVI SKYRIUS

MAŠINOS IR MECHANINIAI ĮRENGINIAI; ELEKTROS ĮRANGA; JŲ DALYS; GARSO ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO APARATAI, TELEVIZIJOS VAIZDO IR GARSO ĮRAŠYMO IR ATKŪRIMO APARATAI, ŠIŲ GAMINIŲ DALYS BEI REIKMENYS

4 pastaba

Jeigu nenurodyta kitaip, perdavimas trumpais atstumais taip pat gali būti užtikrintas prietaisais (įmontuotais arba neįmontuotais į atskirus blokus), naudojančiais infraraudonąją spinduliuotę, radijo bangas ar lazerio spinduliuotės pluoštą ir t. t.

1 papildomoji pastaba

A.

Įrankiai, skirti mašinoms surinkti arba aptarnauti

Įrankiai, skirti mašinoms surinkti arba aptarnauti, klasifikuojami kartu su atitinkamomis mašinomis, jeigu atitinka jų tipui, numatomam panaudojimui ir tenkina šias tris sąlygas:

1.

tai turi būti rankiniai įrankiai, kurie priskiriami 4417 00 00 arba 8205  pozicijai, arba, pavyzdžiui, įrankiai, priskiriami 8203 20 00 , 8203 30 00 , 8203 40 00 , 8204 11 00 , 8204 12 00 , 9603 29 80 , 9603 30 90 , 9603 40 10 , 9603 40 90 , 9603 90 91 arba 9603 90 99  subpozicijai.

Visais atvejais neklasifikuojami matavimo ir tikrinimo įrankiai, nurodyti 90 skirsnyje;

2.

šie įrankiai turi būti skirti atitinkamoms mašinoms surinkti arba aptarnauti. Kai įrankiai tapatūs, kartu su mašinomis klasifikuojami tik tokie įrankiai, kurie turi būti naudojami vienu metu. Kai įrankiai įvairūs, kartu su mašina leidžiama klasifikuoti tiktai po vieną kiekvienos rūšies įrankį;

3.

muitiniam įforminimui įrankiai turi būti pateikti tuo pačiu metu kaip ir atitinkamos mašinos, kurioms jie yra skirti.

B.

Keičiamieji įrankiai

Keičiamieji įrankiai klasifikuojami kartu su atitinkamomis mašinomis, jeigu jie atitinka šias tris sąlygas:

1.

tai turi būti įrankiai, kurie priskiriami 8207  pozicijai, arba, pavyzdžiui, įrankiai, priskiriami 4016 , 5911 ir 6909  pozicijoms, arba 4205 00 11 , 4205 00 19 , 6804 10 00 , 6804 21 00 , 6804 22 12 , 6804 22 18 , 6804 22 30 , 6804 22 50 , 6804 22 90 , 6804 23 00 ar 9603 50 00  subpozicijai.

Liejimo formos (8480  pozicija) ir reikmenys, įskaitant pagalbinius įrankius (pavyzdžiui, priskiriamus 8466  pozicijai), nelaikomi įrankiais ir todėl nėra apibūdinami pagal šios papildomosios pastabos nuostatas;

2.

šie įrankiai turi sudaryti įprastinės atitinkamų mašinų įrangos dalį.

Mašinos įrangos įprastine dalimi laikomi šie įrankiai:

a)

bet koks tapačių įrankių, kurie gali būti vienu metu pritaikyti mašinoje, skaičius;

b)

po vieną kiekvienos rūšies įrankį, jeigu įrankiai yra skirtingi;

3.

šie įrankiai paprastai turi būti parduodami kartu su mašina, kuriai yra skirti, ir muitiniam įforminimui pateikiami kartu su šia mašina.

3 papildomoji pastaba

Išardyta arba nesumontuota mašina gali būti importuojama keliose siuntose per tam tikrą laiko tarpą, jeigu tai būtina prekybos ar gabenimo patogumui užtikrinti.

Tam, kad skirtingas sudedamąsias dalis galima būti deklaruoti toje pačioje tarifinėje pozicijoje ar subpozicijoje kaip ir surinktą mašiną, deklarantas ne vėliau kaip pirmosios siuntos dieną turi pateikti muitinės postui atitinkamą prašymą raštu ir prie jo pridėti šiuos dokumentus:

a)

mašinos schemą arba, jeigu reikia, kelias schemas, kuriose nurodyti svarbiausių sudėtinių dalių serijos numeriai;

b)

bendrą prekių aprašą, kuriame nurodytos skirtingų dalių charakteristikos ir jų apytikrė masė, taip pat pirmiau minėtų pagrindinių dalių serijos numeriai.

Prašymas gali būti priimtas tiktai vykdant tiekimo kontraktą arba dėl mašinos, kuri Kombinuotojoje nomenklatūroje gali būti laikoma sukomplektuota.

Visos sudėtinės dalys turi būti importuojamas per tą patį muitinės postą per nustatytą laiko tarpą. Tačiau tam tikrais atvejais atitinkamos kompetentingos institucijos gali leisti importuoti per kelis muitinės postus. Nustatytas laiko limitas negali būti viršytas, nebent atitinkamos kompetentingos institucijos pateikia pagrįstą ir pateisintą prašymą terminui pratęsti.

Kiekvieno dalinio importo atveju turi būti pateiktas į siuntą įeinančių dalių sąrašas su nuorodomis į pirmiau minėtą bendrą prekių aprašą. Muitinės deklaracijoje, skirtoje kiekvienai siuntai, turi būti pateikti ir dalies arba dalių, esančių siuntoje, ir sukomplektuotos mašinos aprašymai.