Simuliacijos data: 2021/11/22

49 SKIRSNIS

SPAUSDINTOS KNYGOS, LAIKRAŠČIAI, REPRODUKCIJOS IR KITI POLIGRAFIJOS PRAMONĖS GAMINIAI; RANKRAŠČIAI, MAŠINRAŠČIAI IR BRĖŽINIAI

4901

Spausdintos knygos, brošiūros, lapeliai ir panašūs spaudiniai, tiek įrišti, tiek neįrišti

4901 99 00

Kiti

Žr. šio skirsnio 3 pastabą.

4905

Spausdinti visų rūšių žemėlapiai, hidrografijos arba panašios schemos, įskaitant atlasus, sieninius žemėlapius, topografinius planus ir gaublius

4905 10 00

Gaubliai

Žr. SS paaiškinimų 4905  pozicijos paaiškinimų paskutiniąją pastraipą prieš išimtis ir f punkto išimtis.

4905 91 00 ir 4905 99 00

Kiti

Šioms subpozicijoms priskiriami reklaminės paskirties tikslūs topografiniai žemėlapiai, kuriuose yra arba nėra reklaminės medžiagos (pavyzdžiui, padangų arba automobilių gamintojų, naftos kompanijų ir t. t. išleisti kelių žemėlapiai).

4907 00

Neantspauduoti pašto, žyminiai (rinkliavos) ir panašūs einamosios arba naujos laidos ženklai, šalyje, kurioje jie turi arba turės jiems priskirtą nominalią vertę; markiruoti popieriaus dirbiniai; banknotai; čekių blankai; akcijos, sertifikatai, obligacijos ir panašūs vertybiniai popieriai

4907 00 10

Pašto, žyminiai (rinkliavos) ir panašūs ženklai

Žr. SS paaiškinimų 4907  pozicijos paaiškinimų A dalį.

4908

Atspaudžiamieji paveikslėliai (dekalkomanijos)

4908 10 00

Sustiklėjantys atspaudžiamieji paveikslėliai (dekalkomanijos)

Žr. SS paaiškinimų 4908  pozicijos paaiškinimų trečiąją pastraipą.

4911

Kiti spaudiniai, įskaitant spausdintus paveikslėlius ir fotografijas

4911 10 10 ir 4911 10 90

Prekybos reklaminė medžiaga, prekybos katalogai ir panašūs dirbiniai

Žr. SS paaiškinimų 4911  pozicijos paaiškinimų penktosios pastraipos 1 punktą.

4911 10 10

Prekybos katalogai

Šiai subpozicijai priskiriami leidiniai, aprašantys arba iliustruojantys produktus ir nurodantys kainą bei užsakymo numerį.

4911 91 00

Paveikslėliai, piešiniai ir fotografijos

Šiai subpozicijai priskiriami dirbiniai, priskiriami 3703  pozicijai, kurie buvo eksponuoti ir išryškinti.

Šiai subpozijai taip pat priskiriamos meninės ekraninės nuotraukos (šilkografijos menas), net jeigu jos menininko pasirašytos bei sunumeruotos.

4911 99 00

Kiti

Šiai subpozicijai nepriskiriami spausdiniai su viena arba keliomis magnetinėmis juostelėmis, pavyzdžiui, kelionės bilietai ir įsodinimo talonai (8523 21 00  subpozicija).