Simuliacijos data: 2021/01/01

24 SKIRSNIS

TABAKAS IR PERDIRBTI TABAKO PAKAITALAI

2401

Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos

Dėl natūralaus arba neperdirbto tabako žr. SS paaiškinimų 2401  pozicijos paaiškinimų 1 pastraipą.

Reikia pažymėti, kad:

a)

Virginia tabakas, „vytintas dūmuose“, reiškia tabaką, vytintą dirbtinėmis atmosferinėmis sąlygomis, reguliuojant šilumą bei vėdinimą ir neleidžiant dūmams ir garams kontaktuoti su tabako lapais; vytinto tabako spalva paprastai būna nuo citrininės iki labai tamsiai oranžinės ar raudonos. Kitokios spalvos ir spalvų kombinacijos dažnai atsiranda dėl skirtingo tabako subrandinimo arba auginimo ir džiovinimo metodų įvairovės;

b)

„šviesoje ore vytintas“ (light air-cured) Burley tabakas (įskaitant Burley tabako hibridus) reiškia tabaką, vytintą natūraliomis atmosferinėmis sąlygomis ir neturintį dūmų ar garų kvapo, jei buvo taikytas papildomas šildymas arba oro cirkuliacija; lapai paprastai būna nuo šviesiai rusvos iki rausvos spalvos. Kitokios spalvos ir spalvų kombinacijos dažnai atsiranda dėl skirtingo tabako subrandinimo arba auginimo ir džiovinimo metodų įvairovės;

c)

„šviesoje ore vytintas“ (light air-cured) Maryland tabakas reiškia tabaką, vytintą natūraliomis atmosferinėmis sąlygomis ir neturintį dūmų ar garų kvapo, jei buvo taikytas papildomas šildymas arba oro cirkuliacia; lapai paprastai būna nuo šviesiai geltonos iki tamsiai vyšninės spalvos. Kitokios spalvos ir spalvų kombinacijos dažnai atsiranda dėl skirtingo tabako subrandinimo arba auginimo ir džiovinimo metodų įvairovės;

d)

tabakas, „vytintas virš liepsnos“ (fire-cured), reiškia tabaką, vytintą dirbtinėmis atmosferinėmis sąlygomis, panaudojant atvirą liepsną, kurios malkų dūmų kvapą iš dalies sugeria tabako lapai. „Vytinto virš liepsnos“ tabako lapai atitinkamoje stiebelio dalyje paprastai yra storesni nei Burley tabako, „vytinto dūmuose“ tabako ar Maryland tabako lapai. Jų spalvos paprastai būna nuo gelsvai-rudos iki labai tamsiai rudos. Kitokios spalvos ir spalvų kombinacijos dažnai atsiranda dėl skirtingo tabako subrandinimo arba auginimo ir džiovinimo metodų įvairovės;

„Saulėje vytintas“ (sun-cured) tabakas vytinamas tiesioginiuose saulės spinduliuose atvirame ore dienos šviesoje.

Šiai pozicijai nepriskiriami tabako augalai (0602  pozicija).

2401 30 00

Tabako liekanos

Be produktų, išvardytų SS paaiškinimų 2401  pozicijos paaiškinimų 2 pastraipoje, šiai subpozicijai taip pat priskiriamos:

1.

atliekos, susidariusios po tabako lapų apdorojimo; prekyboje jos dažniausiai vadinamos „subproduktais“, bet valstybėse narėse taip pat vadinamos skirtingai – „smulkme“ (smalls), „winnowings“, „sąšlavomis“ (sweepings), „kirinti“ arba „broquelins“ ir t. t. Jose paprastai yra nešvarumų ar svetimkūnių, pavyzdžiui, dulkių, daržovių atliekų, tekstilės pluoštų. Kartais sijojant iš šių atliekų pašalinamos dulkės;

2.

tabako lapų atliekos, prekyboje vadinamos „išsijomis“, gaunamos sijojant pirmiau minėtas liekanas;

3.

cigarų gamybos atliekos, vadinamos „drožlėmis“, kurias sudaro lapų dalelės;

4.

tabako dulkės (atliekų šalutinis produktas, gaunamas sijojant pirmiau minėtas liekanas).

Šiai subpozicijai nepriskiriamos tabako atliekos, paruoštos parduoti kaip rūkomasis tabakas arba kramtomasis tabakas, uostomasis tabakas arba kaip tabako milteliai, ar kurias ketinama vartoti kaip rūkomąjį tabaką, kramtomąjį tabaką, uostomąjį tabaką arba kaip tabako miltelius (2403  pozicija).

2402

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais

2402 10 00

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės yra tabako suktinės, kurios yra paruoštos rūkyti ir, atsižvelgiant į jų savybes, skirtos tik rūkyti esamu pavidalu, kai jos:

a)

apvyniotos dengiamuoju išoriniu lapu iš natūralaus tabako, kuris visiškai dengia gaminį, įskaitant, atitinkamais atvejais, filtrą (tačiau be jokio papildomo sluoksnio, kuris iš dalies dengtų dengiamąjį išorinį lapą), tačiau nedengia cigarų su antgaliu antgalio; arba

b)

sudarytos iš pjaustyto tabako mišinio užpildo ir dengiamojo išorinio lapo, kuris yra įprastos cigaro spalvos, pagamintas iš regeneruoto tabako, priskiriamo 2403 91 00  subpozicijai, ir dengia visą gaminį, įskaitant, atitinkamais atvejais, filtrą, tačiau nedengia cigarų su antgaliu antgalio; jų vieneto masė, neįskaitant filtro arba kandiklio masės, ne mažesnė kaip 2,3 g ir ne didesnė kaip 10 g, o perimetras, sudarantis ne mažiau kaip trečdalį cigaro ilgio, yra ne mažesnis kaip 34 mm.

Šiai subpozicijai priskiriami gaminiai, apvynioti dengiamuoju išoriniu lapu iš regeneruoto tabako, kurių sudėtyje iš dalies gali būti kitų nei tabakas medžiagų, jeigu jie atitinka pirmiau nurodytus kriterijus.

2402 20 10 ir 2402 20 90

Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako

Cigaretės yra tabako suktinės, kurios tokio pavidalo yra paruoštos rūkyti, ir nepriklauso cigarų ir cigarilių kategorijai (žr. paaiškinimų 2402 10 00  subpozicijos paaiškinimus).

Šioms subpozicijoms priskiriami produktai, iš dalies sudaryti iš kitų nei tabakas medžiagų, jeigu jie atitinka pirmiau išvardytas sąlygas.

Šioms subpozicijoms nepriskiriami produktai, visiškai sudaryti iš kitų nei tabakas medžiagų (2402 90 00  subpozicija arba, jei produktai skirti naudoti medicinoje, 30 skirsnis).

2402 90 00

Kiti

Šiai subpozicijai priskiriami cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės, visiškai sudaryti iš tabako pakaitalų, pavyzdžiui, cigaretės, pagamintos iš specialiai paruoštų tam tikros salotų rūšies lapų, kurių sudėtyje nėra nei tabako, nei nikotino.

2403

Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; „homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos

2403 11 00

Vandens pypkių tabakas, nurodytas šio skirsnio 1 subpozicijų pastaboje

Žr. šio skirsnio 1 subpozicijos pastabą ir SS paaiškinimų 2403 11  subpozicijos paaiškinimus.

2403 19 10 ir 2403 19 90

Kitas

Rūkomasis tabakas yra tabakas, kuris supjaustomas ar kitaip susmulkinamas, susukamas arba supresuojamas į blokelius, kuriuos galima rūkyti be tolesnio pramoninio apdorojimo.

Apdorojant tabako lapus ar gaminant tabako gaminius susidariusios atliekos, kurias galima rūkyti, laikomos rūkomuoju tabaku, jeigu jos neatitinka cigarų, cigarilių ar cigarečių aprašymo (žr. 2402 10 00 ir 2402 20 10 ir 2402 20 90 subpozicijų paaiškinimus).

Šioms subpozicijoms taip pat priskiriami rūkomojo tabako mišiniai, kuriuose yra kitų nei tabakas medžiagų, jeigu jie atitinka pirmiau pateiktą apibrėžtį, išskyrus produktus, skirtus naudoti medicinoje (30 skirsnis).

Šiose subpozicijose klasifikuojami supjaustytų cigarečių skuteliai, kurie yra cigarečių gamybai paruoštas tabako mišinys.

2403 91 00

„Homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas

Žr. SS paaiškinimų 2403  pozicijos paaiškinimų pirmosios pastraipos 6 punktą.

2403 99 10

Kramtomasis arba uostomasis tabakas

Kramtomasis tabakas yra suktinių, lazdelių, atraižų, kubelių ar plytelių pavidalo tabakas, specialiai paruoštas kramtyti, o ne rūkyti ir skirtas mažmeninei prekybai.

Uostomasis tabakas yra miltelių arba grūdelių pavidalo tabakas, specialiai paruoštas taip, kad jį būtų galima uostyti, bet ne rūkyti.

Šiai subpozicijai priskiriami produktai, iš dalies sudaryti iš kitų nei tabakas medžiagų, jeigu jie atitinka pirmiau išvardytas sąlygas.

2403 99 90

Kitas

Šiai subpozicijai priskiriami:

1.

tabako ekstraktai ir esencijos, apibrėžti SS paaiškinimų 2403  pozicijos paaiškinimų pirmosios pastraipos 7 punkte;

2.

tabako milteliai (dažniausiai gaunami tam tikru apdorojimo būdu, pvz., trinant, taip išgaunant tam tikro dydžio daleles). Juose neturi būti nešvarumų, o dalelių dydis turėtų būti mažesnis kaip 0,4 mm;

3.

suktas, kvapnusis ir fermentuotas Brazilijos tabakas, rutulio pavidalu supresuotas odose (Mangotes);

4.

išplėstas tabakas (supjaustyti tabako lapai arba lapų gyslos, kurių apimtis padidinta pritaikius ląstelių išplėtimo procesą; jis pats rūkyti netinkamas ir naudojamas kaip užpildas gaminant cigaretėms skirtą supjaustytą tabaką (cut filler tobacco – CFT);

5.

rūkyti skirtas produktas (pvz., vandens pypkių tabakas), sudarytas tik iš tabako pakaitalų ir kitų nei tabakas medžiagų.

A. PRIEDAS

TABAKO IR TABAKO GAMINIŲ RŪKYMO BANDYMAS

Tikslas

Šis rūkymo bandymas parengtas siekiant nustatyti suderintą metodą, kurį taikant 2403 pozicijai priskiriamą perdirbtą tabaką (kurį galima rūkyti be tolesnio apdorojimo) būtų galima atskirti nuo 2401 pozicijai priskiriamo neperdirbto tabako. Norint 2403 pozicijai priskiriamą perdirbtą tabaką atskirti nuo 2401 pozicijai priskiriamo neperdirbto tabako, atliekamas rūkymo bandymas. Sijojimo bandymas atliekamas tik tuo atveju, jei mėginio neįmanoma rūkyti be tolesnio (pramoninio) apdorojimo.

Įvadas

2403 19 subpozicijoje žodžių junginys „tinkamas rūkyti“ reiškia, kad iš gaminio galima susukti suktinę, prikimšti jo cigaretės tūtelę arba pypkę ir jis gali sudegti per kelis dūmo traukimo ciklus.

Bandymo principas

Ar tabako mėginį galima rūkyti, vertinama keliais būdais: susukant jį į rūkomąjį popierių suktinei cigaretei padaryti, prikemšant cigaretės tūtelę arba prikemšant pypkę. Pypkė ir padarytos cigaretės uždegamos ir rūkomos. Vertinamas užsidegimo ir rūkymo procesas.

Taikymo sritis

Bandymas taikomas bet kokiam tabakui arba tabako gaminiams, įskaitant tabako gaminių dalis, kaip antai cigarų užpildą. Bandymas gali būti pavojingas, jei mėginys yra užkrėstas pelėsiais (paveiktas pelėsių).

Įranga

Temperatūros ir drėgmės reguliavimo dėžė mėginiui kondicionuoti (temperatūra – 22 ± 1 °C, drėgmė – 60 ± 3 %)

Cigarečių kimštuvas

Rūkomasis popierius (ilgis – 70 mm, plotis – 37 mm)

Cigarečių tūtelės (skersmuo – 7,3 mm, ilgis (įskaitant filtrą) – 85 mm)

Žiebtuvėlis

Šepetėlis cigarečių kimštuvui valyti

Pypkė

Pypkės kimštukas

Įrankiai pypkei valyti

Rūkymo įrenginys (atitinkantis standarto ISO 3308 reikalavimus)

Mėginio ruošimas

Mėginys gerai išmaišomas ir, jei reikia, supilamas kūgis ir ketvirčiuojant paimama mėginio dalis. Jei mėginys sausas (vandens kiekis mažesnis kaip 8 % masės), jis bent 48 val. kondicionuojamas (temperatūra – 22 ± 1 °C, drėgmė – 60 ± 3 %).

Mėginio negalima kaip nors pjaustyti, laužyti, traiškyti, malti ar kitaip smulkinti.

Bandymo procedūra

Cigarečių kimštuvas ir pypkė išvalomi.

Pypkė:

Reikiamas mėginio kiekis (bent 5,0 g) sukemšamas į pypkę iki pypkės galvutės krašto.

Tabakas pypkėje uždegamas žiebtuvėliu ir atsargiai paspaudžiamas pypkės kimštuku. Pypkė rūkoma traukiant dūmą reguliariais maždaug 1 minutės intervalais.

Cigaretės:

Rūkomasis popierius. Ant rūkomojo popieriaus suberiamas reikiamas mėginio kiekis ir susukama ritinėlio pavidalo suktinė.

Cigarečių kimštuvas. Į cigarečių kimštuvą įberiamas reikiamas mėginio kiekis (bent 0,5 g) ir vadovaujantis konkretaus kimštuvo naudojimo instrukcijomis padaroma cigaretė.

Paruoštos cigaretės uždegamos žiebtuvėliu ir paliekamos smilkti netraukiant dūmo (kad sudegtų perteklinis popierius). Cigaretė rūkoma traukiant dūmą reguliariais maždaug 30–60 sekundžių intervalais (priklausomai nuo tabako kokybės), dūmo traukimo ciklo trukmė – apie 2 sekundės.

Bandymo vertinimas (tipiški pavyzdžiai)

Jei vieno iš rūkymo bandymų rezultatas yra teigiamas, tabaką galima rūkyti (2403 19 subpozicija).

 

 

 

 

 

Pypkės rūkymo bandymo vertinimas

Suktinių cigarečių rūkymo bandymo vertinimas

Kimštinių cigarečių rūkymo bandymo vertinimas

Galutinis vertinimas

Pastaba

Neįmanoma pypkės prikimšti mėginio (nesmulkinti tabako lapai, dideli tabako lapų gabalai, gyslos ir kt.)

Neįmanoma susukti cigaretės (nesmulkinti tabako lapai, dideli tabako lapų gabalai, gyslos ir kt.)

Neįmanoma padaryti cigaretės (nesmulkinti tabako lapai, dideli tabako lapų gabalai, gyslos ir kt.)

Neįmanoma rūkyti mėginio be tolesnio (pramoninio) perdirbimo

Būdinga 2401 10 , 2401 20 , 2401 30 subpozicijoms

Mėginio prikimštos pypkės neįmanoma rūkyti (užpildas visai nepralaidus arba jo pralaidumas labai mažas ir uždegta pypkė beveik iškart užgęsta)

Iš mėginio neįmanoma susukti cigaretės, mėginyje nėra tabako skaidulų, kurios neleistų suktinei iširti (sukibtų), iš rūkomojo popieriaus byra užpildas

Cigaretės tūtelė buvo prikimšta mėginio ir padaryta cigaretė buvo rūkoma

Mėginys yra tinkamas rūkyti (jį įmanoma rūkyti)

Būdinga tabako liekanoms (mažoms lapalakščių dalelėms) – 2403 19 subpozicija

Mėginio prikimštą pypkę galima rūkyti

Mėginys buvo susuktas į rūkomąjį popierių ir padaryta cigaretė buvo rūkoma

Cigaretės tūtelė buvo prikimšta mėginio ir padaryta cigaretė buvo rūkoma

Mėginys yra tinkamas rūkyti (jį įmanoma rūkyti)

Būdinga pjaustytam tabakui – 2403 19 subpozicija

Mėginio prikimštos pypkės neįmanoma rūkyti (užpildas labai greitai sudega ir išskiria didelį šilumos kiekį – tai galėtų sugadinti pypkę)

Mėginys buvo susuktas į rūkomąjį popierių ir padaryta cigaretė buvo rūkoma

Cigaretės tūtelė buvo prikimšta mėginio ir padaryta cigaretė buvo rūkoma

Mėginys yra tinkamas rūkyti (jį įmanoma rūkyti)

Būdinga smulkiai pjaustytam tabakui – 2403 19 subpozicija

Neįmanoma pypkės prikimšti mėginio (mėginio dalelės labai kietos)

Neįmanoma susukti cigaretės (dėl kietų dalelių plyšta rūkomasis popierius)

Neįmanoma prikimšti cigaretės tūtelės (dėl kietų dalelių plyšta rūkomasis popierius)

Neįmanoma rūkyti mėginio be tolesnio (pramoninio) perdirbimo

Būdinga pjaustytoms gysloms – 2401 30 subpozicija

 

Iš kai kurių mėginių (ypač iš tabako liekanų) įmanoma susukti praktiškai beformes „suktines“. Jei tokios „suktinės“ prieš uždegant išyra arba iš uždegtos „suktinės“ po pirmojo dūmo traukimo ciklo išbyra „tabako dalelių“, fiksuojamas toks rezultatas: „neįmanoma susukti cigaretės“.

Literatūra

ISO 3402. Tabakas ir tabako gaminiai. Kondicionavimo ir tyrimo aplinka.

B PRIEDAS

DALELIŲ DYDŽIO NUSTATYMO SIJOJANT MĖGINĮ METODAS

Norint 2403 pozicijai priskiriamą perdirbtą tabaką atskirti nuo 2401 pozicijai priskiriamo neperdirbto tabako, atliekamas rūkymo bandymas. Sijojimo bandymas atliekamas tik tuo atveju, jei mėginio neįmanoma rūkyti be tolesnio (pramoninio) apdorojimo.

Metodo principas

Metodas grindžiamas mėginio masės dalių, liekančių ant skirtingo akučių dydžio sietų, nustatymu, siekiant atskirti 2401 20 subpozicijai priskiriamus gaminius nuo 2401 30 subpozicijai priskiriamų gaminių.

Jei ne mažiau kaip 50 % masės mėginio dalelių yra didesnės kaip 3,15 mm (plg. CORESTA metodą Nr. 16), mėginys laikomas tabaku, iš kurio lapų iš dalies arba visiškai pašalintos vidurinės gyslos (2401 20 subpozicija).

Jei daugiau kaip 50 % masės dalelių yra mažesnės kaip 3,15 mm (pagal vieną iš visų trijų matmenų), mėginys laikomas tabako liekanomis (2401 30 subpozicija).

Taikymas

Rezultatams įtakos gali turėti fizikinės ir cheminės mėginio savybės ir keletas kitų veiksnių:

Mėginio tankis ir mėginio dydis turi įtakos sijojimo trukmei ir yra svarbūs įvertinant tiriamąją mėginio dalį.

Mėginio trapumas turi įtakos mėginio trupėjimui, kai jis ruošiamas ir sijojamas.

Elektrostatinės ir magnetinės savybės turi įtakos mėginio polinkiui suirti ar sukibti į gumulus.

Mėginio higroskopiškumas turi įtakos mėginio masei ir dalelių dydžiui.

Įranga

Temperatūros ir drėgmės reguliavimo dėžė mėginiui kondicionuoti (temperatūra – 22 ± 1 °C, drėgmė – 60 ± 3 %)

Analizinės svarstyklės, kurių tikslumas ne mažesnis kaip 0.01 g

Standarto ISO 3310-1 reikalavimus (pintas metalinis vielinis tinklas, kvadratinės akutės) atitinkančių apskritų sietų komplektas; sieto skersmuo – 200 mm, sieto aukštis – 50 mm, akučių skersmuo – 0,4 mm, 3,15 mm ir 6.3 mm

Ultragarsinė vonelė sietams valyti

Vibracinis sietų kratytuvas, galintis sukelti 50 Hz dažnio ir 3 mm amplitudės vibraciją

Sietų komplekto dugnas ir dangtis

Šepetėlis mėginio dalelėms iš sietų pašalinti

Mėginio ruošimas

Mėginys gerai išmaišomas ir, jei reikia, supilamas kūgis, ketvirčiuojant paimama mėginio dalis ir padalijama į dvi tiriamąsias dalis.

Mėginys pasveriamas (50–150 g) ir bent 48 val. kondicionuojamas 22 ± 1 °C temperatūroje esant 60 ± 3 % drėgmei.

Toliau visi veiksmai su mėginiu turėtų būti atliekami kontroliuojamoje aplinkoje, kurios temperatūra – 22 ± 1 °C, o drėgmė – 60 ± 5 %. Bandymo temperatūrą ir drėgmę reikėtų išmatuoti ir šiuos duomenis įtraukti į bandymo ataskaitą. Taip pat reikėtų išmatuoti atmosferos slėgį ir, jei jis nepatenka į 86–106 kPa intervalą, šiuos duomenis įtraukti į bandymo ataskaitą.

Metodas

Sietai turėtų būti švarūs ir neapgadinti. Kiekvienas sietas tiksliai pasveriamas (0,01 g tikslumu). Sietai dedami vienas ant kito taip: dugnas (indas dulkėms surinkti), sietas, kurio akučių skersmuo mažiausias, kiti sietai akučių skersmens didėjimo tvarka ir dangtis.

Kondicionuotas mėginys pasveriamas 0,01 g tikslumu ir tolygiai paskirstomas ant viršutinio sieto, kuris po to uždengiamas dangčiu.

Sietų komplektas dedamas į vibracinį sietų kratytuvą ir 5–15 minučių (priklausomai nuo mėginio svorio) veikiamas 50 Hz dažnio 3 mm amplitudės vibracija.

Baigus sijoti, sietų komplektas išimamas iš kratytuvo.

Nuimamas sieto dangtis ir viršutinis sietas. Prie viršutinio sieto kraštų prikibusios dulkių dalelės šepetėliu nubraukiamos į sietą ir tada penkis kartus krestelėjus sietą ranka šios dalelės išsijojamos į žemiau esantį sietą (sietą, kurio akučių skersmuo mažesnis).

Šios dulkės palaipsniui pašalinamos iš visų sietų. Kiekvienas sietas su mėginio dalelėmis pasveriamas (0,01 g tikslumu), taip pat pasveriamas dugnas, kuriame surinktos dulkės.

Lygiagrečiai atliekamas bandymas su kita mėginio tiriamąja dalimi.

Skaičiavimai

Rezultatai apskaičiuojami kaip konkrečiame